Powrót

Zmiana regulaminu I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, zadecydował o zwiększeniu alokacji dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie (tj. zakończonego 29 stycznia 2016 r.).

Wobec powyższego, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w zakończonym konkursie wynosi: 753 000 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym:

  1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 600 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych );
  2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 697 400 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta tysięcy złotych).

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą kwoty środków dostępnych dla naboru modyfikacji uległ również Regulamin Konkursu, w przedmiotowym zakresie.

Powyższa zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pliki do pobrania