Powrót

Zmiana regulaminów rachunków klientów indywidualnych w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje, że zmianie uległy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a'vista) PEWNE KONTO (dalej Regulamin a'vista) oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (dalej Regulamin lokaty), w szczególności w zakresie:

  1. zdjęcia ograniczenia w zakresie wpłaty oraz wypłaty gotówkowej w bilonie waluty obcej (§17 ust. 3 oraz § 22 ust. 5 Regulaminu a'vista, §15 ust. 1 oraz § 20 ust. 6 Regulaminu lokat);
  2. trybu wypowiedzenia umowy rachunku ze strony Banku (§48 ust. 1 Regulaminu a'vista oraz §49 ust. 2 Regulaminu lokat);
  3. trybu prowadzenia korespondencji Banku z Klientem w przypadku wypowiedzenia umowy (§48 ust. 4 Regulaminu a'vista oraz §49 ust. 5 Regulaminu lokat);
  4. możliwości dokonania korekty księgowej przez Bank lub wstrzymania wykonania dyspozycji przelewu w przypadku niezgodności danych osobowych i adresowych beneficjenta przelewu z numerem rachunku bankowego beneficjenta przelewu (§18 ust. 2 oraz § 28 ust. 2-3 Regulaminu a'vista);
  5. wprowadzenia możliwości uzyskania przez Bank dodatkowych danych od Klienta wymaganych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), (§10 ust. 10 Regulaminu a'vista oraz §11 ust. 9 Regulaminu lokat);
  6. zapisów dot. postępowania w przypadku śmierci Posiadacza rachunku o wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (§40 ust. 2-3 oraz §45 ust. 1 Regulaminu a'vista oraz §43 ust. 2-3 oraz §48 ust.1 Regulaminu lokat);
  7. doprecyzowania zapisów dot. wyłączeń odpowiedzialności Banku wobec Klienta (§56 ust. 2 Regulaminu a'vista oraz §57 ust. 2 Regulaminu lokat);
  8. wprowadzenia zasady określania właściwości sądu przy rozstrzyganiu sporów Klienta z Bankiem (§60 Regulaminu a'vista oraz §61 Regulaminu lokat).

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje, że w regulaminach zaktualizowano zapisy dot. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.711 z późn. zm.), w szczególności w kwestii wysokości kwoty gwarancji depozytów (100.000 euro) (§59 Regulaminu a'vista oraz §60 Regulaminu lokat).

Zmienione regulaminy rachunków można pobrać poniżej.

 

 

Pliki do pobrania: