Dzisiaj, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego podjęła decyzję o zmianie członków w składzie zarządu BGK. Jarosława Bełdowskiego - wiceprezesa, pierwszego zastępcę prezesa zarządu, z dniem 17 marca 2014 r. zastąpi Radosław Stępień.

W związku z wnioskiem Ministra Infrastruktury i Rozwoju skierowanym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu 6 marca 2014 r. podjęła uchwały o:

  • odwołaniu z dniem 17 marca 2014 r. Jarosława Bełdowskiego ze stanowiska Wiceprezesa-Pierwszego Zastępcy Prezesa;
  • powołaniu z dniem 17 marca 2014 r. Radosława Stępnia na stanowisko Wiceprezesa - Pierwszego Zastępcy Prezesa.

Radosław Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W 1991 r. rozpoczął pracę w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Łodzi. Później pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Od początku istnienia, BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.