Powrót

Zgoda KNF na prowadzenie działalności przez TFI BGK SA

5 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BGK SA na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

TFI BGK S.A. zostało utworzone w związku z realizacją inicjatywy Fundusz Mieszkań na Wynajem. Fundusz będzie inwestował w całe budynki mieszkalne w największych miastach Polski. Portfel aktywów Funduszu będzie budowany, a następnie zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A.

W najbliższym czasie TFI BGK SA przejmie zarządzanie Funduszem Mieszkań na Wynajem. Zgodnie ze strategią banku w ramach TFI BGK SA będą powstawać kolejne fundusze inwestycyjne.

TFI BGK S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i zgodnie z regulacjami ustawy o funduszach inwestycyjnych.