Powrót

Zaproszenie do składania zgłoszeń – wycena akcji KAPE S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa („BGK"), zaprasza do składania zgłoszeń na wykonanie usługi obejmującej sporządzenie wyceny wartości akcji Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. („KAPE S.A.").

1. Zgłoszenie dotyczy sporządzenia wyceny wartości akcji KAPE S.A. przy użyciu trzech następujących metod wyceny:
1) metody skorygowanych wartości aktywów netto;
2) metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
3) metody likwidacyjnej.

2. Suma bilansowa KAPE S.A. wynosi ok. 4 mln zł, roczne przychody ok. 4 mln zł.

3. Zgłoszenia mogą składać podmioty, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia („Zgłaszający").

4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) proponowane łączne wynagrodzenie brutto za całkowite wykonanie usługi,
2) opis dotychczasowego doświadczenia Zgłaszającego,
3) proponowany harmonogram realizacji prac będących przedmiotem zgłoszenia.

5. Termin składania zgłoszenia upływa w dniu 27 stycznia 2012 r. do godz. 14:00. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy bnw@bgk.com.pl lub slawomir.giersberg@bgk.com.pl

6. Zgłoszenie powinno być złożone zgodnie z reprezentacją wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego reprezentację i aktualnym wypisem z właściwego rejestru Zgłaszającego.

7. BGK zastrzega sobie prawo nieskorzystania z otrzymanych zgłoszeń bez podania przyczyn.

8. Powyższe ogłoszenie nie stanowi zapytania ofertowego, oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji i jest skierowane do wielu adresatów. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Zgłaszający zostanie powiadomiony indywidualnie i zostanie skierowane do niego zapytanie ofertowe.

9. Zamówienie na wykonanie przedmiotowej usługi nie będzie podlegać przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), bowiem szacowana wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 tys. euro.