Powrót

Zaproszenie do składania ofert w Projekcie Efektywności Energetycznej GEF

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
12 MARCA 2012 R.
POLSKA
PROJEKT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GEF
TF NO. 054104

ZAPROJEKTOWANIE , WYKONANIE I WDROŻENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ
- OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO POZWALAJĄCEGO PROWADZIĆ CENTRALNY SYSTEM REJESTRÓW
NA POTRZEBY MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

Ministerstwo Gospodarki otrzymało ze środków Funduszu Global Environment Facility grant na realizację Projektu Efektywności Energetycznej GEF, którego wdrożenie zostało zlecone Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Część środków grantu zostanie przeznaczona na usługi związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem Systemu Rejestrów (SR) na potrzeby Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM).

Wykonawca Systemu Rejestrów zostanie wybrany zgodnie z procedurą przetargową Banku Światowego NCB (National Competitive Bidding), prowadzoną przez BGK. MTBiGM będzie odpowiedzialny za odbiór zamówienia, który - ze względu na bliski termin zakończenia Projektu GEF - musi zostać dokonany w terminie do 15 czerwca 2012 r.

W związku z limitami związanymi z wejściem do UE, Polska zmaga się obecnie z poważnym wyzwaniem sprostania wymogom zwiększenia efektywności energetycznej w krótkim czasie. W celu efektywnego obniżenia wykorzystania energii w najbardziej energochłonnych sektorach gospodarki (budownictwo, transport oraz przemysł), Rząd Polski przygotował Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej. W związku z faktem, że sektor budownictwa jest odpowiedzialny za ponad 30% ogólnej konsumpcji energii, zostanie wdrożony szereg działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tej dziedzinie. W związku z powyższym, zalecane jest stworzenie centralnej platformy wymiany informacji na temat zużycia energii w budynkach, bazującej na danych zawartych w świadectwach efektywności energetycznej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stworzenie centralnego systemu rejestrów w celu wprowadzania oraz monitorowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce i stanu budynków użyteczności publicznej pod zużycia i zapotrzebowania na energie. SR będzie wykorzystywany do przetwarzania danych dla celów raportowania, sporządzania analiz, zestawień, oraz uzyskiwania danych w oparciu o dowolne kryteria w celu efektywnego nadzorowania konsumpcji energii w budynkach.

Wykonawca zaprojektuje i stworzy platformę internetową - oprogramowanie informatyczne pozwalające prowadzić w wersji elektronicznej centralny rejestr składający się z czterech modułów głównych oraz panelu administracyjnego.

Moduły, które będą wchodziły w skład rejestru: 1) rejestr umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o osobach uprawnionych i pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 2) rejestr umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o wszystkich budynkach użyteczności publicznej; 3) rejestr umożliwiający rejestrowanie w wersji on-line (bezpośrednio na stronie www) i zarządzanie informacjami o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków; 4) rejestr umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o protokołach z przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji 5) panel administracyjny, umożliwiający bezpośrednie zarządzanie całym systemem m.in. poprzez dodawanie poszczególnych użytkowników systemu, nadawanie uprawnień, definiowanie profili, rejestrowanie zmian, jakie zostały dokonane przez poszczególnych użytkowników, raportowanie danych i zestawień, itp.
BGK jako instytucja wdrażająca Projekt Efektywności Energetycznej GEF na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie oprogramowania informatycznego, pozwalającego na wykonanie Rejestru Systemów.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert przez konsorcja składające się z dwóch lub więcej firm jako uczestników konsorcjum. Oferta złożona przez członków konsorcjum powinna zostać podpisana jako prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników, którzy ponoszą odpowiedzialność łączną i solidarną. Zainteresowani wykonawcy powinni w ofercie w sposób jasny określić charakter współpracy. Oferty zawierające niejasne deklaracje odnośnie formy współpracy jak np. „we współpracy" nie będą rozpatrywane. W związku z faktem, że każdy z zainteresowanych Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, oferty złożone przez Wykonawców występujących jednocześnie jako firma składająca ofertę indywidualną oraz członek konsorcjum, zostaną odrzucone. Firma może zaoferować swoją współpracę w ramach więcej niż jednej oferty wyłącznie w przypadku, gdy występuje w charakterze podwykonawcy.
Wykonawca zostanie wybrany zgodnie z procedurą przetargową Banku Światowego National Competitive Bidding, opisaną w Guidelines Procurement of Goods, Works,and Non-Consulting Services Under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers (aktualne wydanie).

Zgodnie z procedurami przetargowymi Banku Światowego, informacje dotyczące badania, oceny, porównania i kwalifikacji ofert, a także rekomendacja przyznania kontraktu, nie będą ujawnione Oferentom ani żadnym osobom nie związanym z procesem przetargowym aż do momentu ogłoszenia o podpisaniu kontraktu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa dostępne są na stronie Zamawiającego http://www.bgk.pl/projekt-efektywnosci-energetycznej. Wykonawcy mogą otrzymać papierową wersję dokumentacji oraz bardziej szczegółowe informacje w godzinach 08:00 do 16:00 w dni robocze pod poniższym adresem:

Agnieszka Waszkiewicz
Tel: +48 22 522 95 20
Fax: +48 22 522 91 94
E-mail: agnieszka.waszkiewicz@bgk.com.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa