Powrót

Zakończyła się IX konferencja BGK dla samorządów

IX Ogólnopolska Konferencja BGK dla JSTO finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych miast dyskutowali uczestnicy IX Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Dwudniowa konferencja (22-23.05.) pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zgromadziła ponad 320 uczestników.

W tym roku konferencja poświęcona była źródłom finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz kierunkom i priorytetom rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Tak dobrana tematyka wynikała ze wzrostu znaczenia roli miast w procesach wzmacniania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a także prowadzonych dyskusji na temat zrównoważonych instrumentów finansowania inwestycji.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęło odczytanie przez Ministra Olgierda Dziekońskiego przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do uczestników konferencji, w którym podkreślona została rola miast jako centrów wzrostu gospodarczego, innowacji i kapitału ludzkiego.

Uczestnicy spotkania dużo miejsca poświęcili zagadnieniom instrumentów zwrotnych, odgrywających ważną rolę w nowej perspektywie finansowej. - Rola instrumentów zwrotnych będzie wzrastać. Tych instrumentów będzie więcej zarówno dla przedsiębiorców jak i dla miast i chętnych na nie będzie coraz więcej. Myślę, że po przekalkulowaniu przez miasta, instrumenty zwrotne będą znacznie bardziej używane - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

Samorządowcy dyskutowali również na temat kwestii związanych z ekologią, do których w sposób rygorystyczny odnosi się prawo unijne i które właśnie w najbliższych latach będą wyznaczały kierunku inwestycyjne dużych miast. - Badania pokazują, że negatywne skutki zmian klimatu będą wpływały na regiony zurbanizowane czyli miasta. To jest nowy pryzmat, przez który musimy patrzeć na inwestycje infrastrukturalne, rozwojowe. Oczywiście przed nami także wypełnienie naszych zobowiązań w obszarze środowiska. Bardzo wiele zostało robione w Polsce przez te lata, ale wciąż za mało - podkreśliła Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

W części poświęconej finansowaniu zwrotnemu projektów miejskich, omówiono przykłady inwestycji miejskich finansowanych w ramach inicjatywy JESSICA. W temat konferencji wprowadził uczestników Marek Szczepański, dyrektor zarządzający BGK. W bloku tym omówiono doświadczenia z realizacji trzech projektów JESSICA: gruntowną rewitalizację terenów przydworcowych w Sopocie, projekt rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz projekt rozwoju Muzeum Emigracji w Gdyni.

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska podkreślił, że program JESSICA jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla samorządów, bo uczy różne podmioty, również pozarządowe i przedsiębiorców, że inwestycje należy przygotowywać w taki sposób, żeby mogły przynosić przychody, przynajmniej takie, które pokryją koszty. Okazuje się, że dane pieniądze mogą rozleniwiać tego obdarowanego i mogą zwalniać z długotrwałego myślenia. Pomysł Unii Europejskiej (red.: formuła Inicjatywy JESSICA) jest trafiony i wydaje się, że tę formę należy rozwijać również po roku 2020 - podsumował Adamowicz.

W kolejnym bloku omówione zostały kwestie finansowania dłużnego projektów infrastrukturalnych. Przykłady projektów inwestycyjnych przedstawiła Magdalena Wymysłowska, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa w BGK, a dyskusję poprowadził Jan Dziekański, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa w BGK.

Ważnym momentem pierwszego dnia konferencji było podpisanie umowy przez BGK w ramach programu Inwestycje Polskie na sfinansowanie budowy linii kolejowej łączącej Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska.

- W 2013r. fundusze własne BGK zwiększyły się o ok. 1,9 mld zł do ok. 6,5 mld zł. W wyniku dokapitalizowania po sprzedaży akcji PKO BP S.A. środki udostępnione w ramach zawartej dziś umowy finansować będą przedsięwzięcie, w którym BGK zapewni „ostatnią złotówkę" niezbędną do zamknięcia tego ważnego dla regionu projektu - powiedział podczas podpisania umowy Dariusz Daniluk, prezes BGK. - Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja dla naszego województwa. Jej budowę można porównać do powstania Szybkiej Kolei Miejskiej w latach 50. ubiegłego wieku. Wówczas też była to wizjonerska inwestycja, która obecnie stanowi kręgosłup komunikacyjny całego Trójmiasta. Jestem przekonany, że podobnie w niedalekiej przyszłości nikt nie będzie sobie wyobrażał sprawnej komunikacji publicznej w naszym regionie bez Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - dodał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

170 mln zł, które trafią do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - to pierwsze środki uruchomione w ramach programu Inwestycje Polskie. - Inwestycje Polskie mają odpowiedzieć na swego rodzaju lukę, z którą mamy do czynienia na rynku kapitałowym, chodzi o finansowanie długoterminowe. Tutaj lukę wypełnia BGK - podkreślił Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Drugiego dnia konferencji przeprowadzono trzy równoległe seminaria tematyczne: „Finansowanie projektów inwestycyjnych. PPP. Umowa wsparcia", „Finanse samorządów, dochody" (połączone z prezentacją roboczej wersji ekspertyzy „Koncepcje, warianty, i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce") oraz „Przyszłość finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas decyzji".

W trakcie sesji podsumowującej pierwszy dzień konferencji, analizując możliwości i potrzeby samorządów, zaznaczono potrzebę poszukiwania finansowań w oparciu o bardziej zaawansowane mechanizmy takie jak instrumenty zwrotne, czy też finansowanie projektowe, a także konieczność budowy płaszczyzny zaufania w celu zaangażowania kapitału prywatnego. Uczestnicy podkreślili także perspektywiczną rolę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Środowiska oraz marszałkowie i skarbnicy województw, prezydenci skarbnicy największych miast, starostowie, przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych, szkół wyższych oraz niezależni eksperci.

W tym roku konferencja po raz kolejny miała też charakter międzynarodowy - partnerem konferencji został Bank Światowy.

Konferencję zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich oraz Unia Miasteczek Polskich.

Organizator, partnerzy i patroni medialni