Powrót

Zakaz podwójnego finansowania wydatków - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje o wdrożeniu mechanizmu kontrolnego w zakresie weryfikacji możliwości wystąpienia podwójnego finansowania oraz wysokości progów udzielonej pomocy de-minimis. Zgodnie z powyższym, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa przesyła do Ministerstwa Finansów dane beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych polityki spójności, co umożliwia administracji skarbowej weryfikowanie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie przypomina, że Beneficjentów obowiązuje zakaz podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.