W dniach 22-23 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował XII Ogólnopolską konferencję dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczne finansowanie rozwoju”. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji krajowych i zagranicznych oferujących wsparcie w realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było mieszkalnictwo, obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) oraz rozwój obszarów wiejskich.

Konferencja corocznie organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i efektywnego doboru narzędzi jego finansowania. W tym roku partnerami wydarzenia był Bank Światowy, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, a także korporacje samorządowe. Konferencję swoim patronatem objął Prezydent RP.

Jak podkreślało wielu uczestników konferencji – polskie samorządy znajdują się obecnie w kluczowym momencie rozwojowym. Wynika to z wielu powodów, ale do najważniejszych należy zaliczyć prawdopodobnie ostatnią tak hojną dla Polski perspektywę budżetową UE, rosnące problemy finansowe, a także negatywne trendy demograficzne, rozlewanie się miast i starzenie się społeczeństwa. Wszystkie te czynniki powodują, że zasoby potrzebne do prowadzenia bezpiecznego, zrównoważonego rozwoju systematycznie wyczerpują się i konieczna jest refleksja i korekta dotychczas prowadzonej polityki rozwojowej. Należy zwrócić uwagę nie tylko na wykorzystywanie istniejących zasobów, ale zadbać także o to, aby rozwijać potrzebne potencjały rozwojowe, które zostaną wykorzystane w przyszłości. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje narzędzia, które pozwalają samorządom realizować ich cele strategiczne – zauważył Mirosław Panek, p.o. prezesa Zarządu BGK.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza – sesja plenarna – w ramach której poruszane były najważniejsze, systemowe zagadnienia związane z bezpiecznym rozwojem jednostek samorządowych. Nowa architektura instytucjonalna wsparcia rozwoju, pomoc finansowa, ale merytoryczna przy realizacji inwestycji to najważniejsze cele Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., które przedstawił Prezes Zarządu Paweł Borys, Arup Banerji Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Unię Europejską zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania rozwojowe z perspektywy Banku Światowego, bariery rozwojowe z punktu widzenia władz samorządowych przedstawił Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy i Współprzewodniczącego Zespołu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Debata na temat szans i zagrożeń bezpiecznego rozwoju została pogłębiona w trakcie dwóch dodatkowych paneli dyskusyjnych – „Cele strategiczne rozwoju” oraz „Efektywność finansowa”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Banku Światowego oraz nauki.

Druga część konferencji miała charakter seminaryjny. W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą rozwiązać problem braku mieszkań? Jakie są nowe narzędzia finansowania inwestycji rozwojowych? W jaki sposób prowadzić politykę rozwojową na obszarach wiejskich? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadano w trakcie drugiego dnia konferencji. Bank Światowy z kolei był organizatorem warsztatu dla lokalnych liderów i menadżerów „Doing Business in Poland - wnioski dla samorządów”, do których podstawą był opublikowany Raport atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w polskich miastach. Było to ważne wydarzenie z perspektywy promocji dobrych praktyk w kontaktach władz samorządowych z przedsiębiorcami.  

Jednostki samorządu terytorialnego stoją przed koniecznością podjęcia kluczowych decyzji dotyczących ich ścieżki rozwojowej. Muszą wziąć pod uwagę wyzwania ekonomiczne i społeczne specyficzne dla ich otoczenia i wybrać najlepsze narzędzia finansowe, które zapewnią bezpieczny rozwój. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.