Powrót

Wyniki finansowe i sprawozdanie finansowe BGK za rok 2018

Zaangażowanie kredytowe brutto Banku Gospodarstwa Krajowego w polską gospodarkę wzrosło w 2018 r. o prawie 6 mld zł i wyniosło 33,9 mld zł. Jednocześnie bank wygenerował zysk netto na poziomie 445,3 mln zł. BGK wspierał krajowe firmy zarówno w Polsce, jak i na 60 rynkach zagranicznych.

 

    Bank Gospodarstwa Krajowego w 2018 r.
  • zwiększył zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł,
  • osiągnął 445,3 mln zł zysku netto,
  • wsparł ponad 200 zagranicznych transakcji i projektów polskich firm kwotą 3,3 mld zł,
  • pełnił kluczową rolę w realizacji programów europejskich, w tym dot. instrumentów zwrotnych,
  • uruchomił Krajowy Fundusz Gwarancyjny,
  • zainicjował utworzenie Funduszu Trójmorza oraz otworzył przedstawicielstwo w Brukseli.

Wynik finansowy

Wartość zaangażowania o charakterze kredytowym brutto BGK w 2018 r. wyniosła 33,9 mld zł. Wzrost w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,9 mld zł (21 proc.) i dotyczył głównie finansowania firm i podmiotów finansowych, instytucji samorządowych i spółek komunalnych oraz finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej. Bank wypracował w 2018 r. 445,3 mln zł zysku netto.

Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 32,1 proc., zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) był jednym z najniższych w sektorze bankowym i wyniósł 34,3 proc. BGK zamknął 2018 r. sumą bilansową w wysokości 84,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 mld zł (14 proc.) wobec końca 2017 r.

W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów własnych umożliwiający rozwój działalności kredytowej i inwestycyjnej BGK.
Na koniec 2018 r. wartość kapitałów ogółem wyniosła 19,1 mld zł.

Inwestowanie funduszy własnych

Bank realizował misję związaną ze wspieraniem społeczno-gospodarczego rozwoju Polski również poprzez uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2018 r. bank był uczestnikiem 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez PFR TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym BGK inwestowały głównie w infrastrukturę oraz nieruchomości mieszkaniowe. Łączna wartość emisyjna certyfikatów w posiadaniu banku wyniosła 5,9 mld zł.

Wdrożenie perspektywy budżetowej UE 2014-2020

Bank realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentów finansowych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zarządza funduszami funduszy (ang. Fund of Funds), oferującymi pozadotacyjne wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji oraz wsparcia osób bezrobotnych w zakładaniu działalności gospodarczej. W 2018 r. bank współpracował z 15 województwami, a łączna wartość środków powierzonych BGK przez władze województw wyniosła ok. 6,7 mld zł. Środki te bank dystrybuuje z pomocą innych instytucji finansowych, głównie do MŚP, w formie atrakcyjnych pożyczek. W 2018 r. wartość wypłaconych pożyczek opiewała na kwotę ok. 1 mld zł.

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej

BGK pełni kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom rozwiązań umożliwiających skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych, między innymi poprzez kredyty eksportowe przyznawane z programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE). Od początku działania programu do końca 2018 r. BGK udzielił z programu FWE kredytów o wartości 3,3 mld zł.

Łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2018 r. (z programu FWE i środków własnych) wyniosła 2,4 mld zł. Bank zrealizował ponad 200 transakcji dotyczących projektów polskich przedsiębiorstw za granicą, w tym w Argentynie, Grecji, Indonezji, Wielkiej Brytanii czy na Białorusi. Do końca 2018 r. liczba zagranicznych rynków, na których BGK wspierał polskich przedsiębiorstw, wzrosła do 60.

Uruchomienie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

W lipcu 2018 r. BGK uruchomił Krajowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instrument wsparcia sektora MŚP, mobilizujący środki prywatne dla realizacji polityki państwa. W 2018 r. fundusz został zasilony kwotą 900 mln zł, a w okresie funkcjonowania, czyli od lipca do końca roku, udzielił 14,4 tys. gwarancji na kwotę 4,3 mld zł. Od początku programu gwarancji de minimis do końca marca 2019 r. BGK udzielił gwarancji na kwotę ponad 57,5 mld zł, zabezpieczających 102,5 mld zł kredytów, z których skorzystało prawie 150 tys. przedsiębiorców.

Wybrane fundusze rządowe obsługiwane przez BGK

Największym funduszem przepływowym (niewliczanym do bilansu banku) obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Łączne wpływy KFD w 2018 r. wyniosły 24,6 mld zł, z czego wpływy z opłaty paliwowej 5,2 mld zł. Łączne wydatki z KFD wyniosły 27 mld zł.

Wpływy Funduszu Kolejowego w 2018 r. wyniosły 1,8 mld zł i pochodziły głównie z opłaty paliwowej. Łączne wydatki z funduszu wyniosły 1,6 mld zł.

Realizację zadań związanych z obsługą programów mieszkaniowych BGK realizował ze środków Funduszu Dopłat (FD). W 2018 r. budżet państwa zasilił FD dotacją w wysokości 1,3 mld zł, w tym 355 mln zł z przeznaczeniem na program wsparcia rodzin w zakupie mieszkania, 210 mln zł na program wsparcia budownictwa komunalnego i na wynajem oraz 762 mln zł na program pierwszego mieszkania dla młodych.

Działalność międzynarodowa BGK

Podczas szczytu państw Trójmorza w Bukareszcie w 2018 r. wraz z przedstawicielami 5 instytucji rozwoju z Chorwacji, Czech, Łotwy, Rumunii oraz Słowacji BGK podpisał list intencyjny o utworzeniu Funduszu Trójmorza. Głównym celem funduszu jest finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych w regionie dotyczących logistyki, energii oraz cyfryzacji.


W celu zwiększenia wsparcia polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej oraz zaangażowania w promocję polskiego rozwoju gospodarczego i rozwoju banku, we wrześniu 2018 r. BGK otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo.

Link do sprawozdań finansowych BGK za 2018 r.: