Powrót

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu
  • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy region w Polsce, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny, który określa kierunki współpracy w zakresie wdrażania pozadotacyjnych form finansowania;
  • Przewidywana alokacja to 186 mln EUR na wsparcie projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji;
  • 120 mln EUR dotyczyć będzie wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

22 marca 2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny w sprawie wdrażania w Wielkopolsce pozadotacyjnych form finansowania projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej i rewitalizacji. Dokument podpisali Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i Prezes Zarządu BGK Mirosław Panek. Podpisane porozumienie otwiera negocjacje obu instytucji dotyczące sposobu dystrybucji 186 mln EUR ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), z czego 120 mln EUR dotyczy wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Województwo Wielkopolskie jest pierwszym regionem w kraju, który przystępuje do zaawansowanych negocjacji z BGK w sprawie wdrażania instrumentów finansowych z nowej perspektywy. - Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu środków z WRPO 2014+ na rzecz instrumentów finansowych w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, analizującego m.in. wpływ dotychczasowych programów JEREMIE i JESSICA (tzw. analizy ex-ante). W badaniu oceniliśmy, jaka powinna być skala i przeznaczenie nowych instrumentów finansowych w kontekście zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych różnorodnych podmiotów prywatnych i publicznych. To był warunek podjęcia prac przygotowawczych i działań zmierzających do opracowania systemu wdrażania instrumentów finansowych. Braliśmy także pod uwagę rekomendacje w zakresie wykorzystania dotychczasowego modelu funduszu funduszy, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Należy jeszcze podkreślić, iż samo podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK jest skorelowane z wyjaśnieniem przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju kwestii natury prawnej dotyczącej sposobu powierzenia bankowi funkcji menadżera funduszu funduszy  – powiedział Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, podsumowując programy JEREMIE i JESSICA prowadzone ze środków europejskich w perspektywie 2007-2013, ocenia, że Wielkopolska jest liderem pod względem wielkości środków przeznaczonych na realizację obu inicjatyw oraz liczby sfinansowanych projektów. - W Wielkopolsce środki publiczne oraz pozyskany kapitał inwestorów prywatnych pozwoliły na osiągnięcie najwyższego poziomu dźwigni finansowej,  wynoszącego ponad 400 proc. BGK ma wypracowane i sprawdzone mechanizmy, które pozwolą sprawnie uruchomić środki na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu.Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące współpracy także z innymi województwami – dodaje Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w BGK.

W marcu 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego podjęły decyzję o kontynuacji inicjatywy JEREMIE realizowanej ze środków pochodzących z poprzedniej perspektywy unijnej, w ramach której alokacja na instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw wynosiła ponad 500 mln zł. Tym samym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim będą mogły aktywnie korzystać ze wsparcia finansowego aż do 2023 r., a łączna suma środków przeznaczonych na ich wsparcie ze starej i nowej perspektywy wyniesie ok. 1 miliarda zł.