Powrót

W Wielkopolsce ruszają instrumenty finansowe w dwóch kolejnych obszarach

Wielkopolska razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia zwrotne środki UE. Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorcy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Wielkopolski mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł umowy.

Umowy rozpoczynające etap wdrażania wsparcia dla inwestorów podpisane zostały 28 listopada w Poznaniu. Łączna pula środków na ten cel to 286 mln zł. Dzięki temu Wielkopolska znów staje się liderem w zakresie rozwijania zwrotnych form finansowania ze środków UE. Współpraca BGK z Województwem przebiegać będzie w analogicznej formule, jak w perspektywie 2007-2013 - BGK będzie bezpośrednio współpracować z inwestorami i udzielać im wsparcia finansowego w formie niskooprocentowanych pożyczek.           

Celem projektu, który BGK będzie realizował w Poddziałaniu 3.2.2 („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe) jest racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski, a dzięki temu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na ten cel przeznaczone będzie łącznie prawie 203,8 mln zł, w tym 173,23 mln zł ze środków unijnych oraz 30,57 mln zł w postaci wkładu własnego. Interwencja realizowana przez BGK w Poddziałaniu 9.2.3 ma przyczyniać się m.in. do odnowy zdegradowanych obszarów miast i wsi, a także rozwiązywania problemów lokalnych społeczności oraz ograniczania skali ubóstwa. W tym przypadku wartość projektu dotyczącego finansowania rewitalizacji to łącznie prawie 132,47 mln zł, w tym 112,6 mln zł ze środków unijnych oraz 19,87 mln zł w postaci wkładu własnego. Projekty realizowane będą do końca 2023 r.

Podpisanie umów o finansowanie kończy etap przygotowań do uruchomienia w Wielkopolsce instrumentów finansowych w ramach nowego rozdania środków unijnych, edycji 2014-2020. 20 października 2016 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020 podpisała już bowiem umowę o finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w obszarze wsparcia sektora MŚP w formule funduszu funduszy. W tym przypadku BGK współpracować będzie z wybranymi w przetargu pośrednikami finansowymi. Łączny wkład WRPO 2014-2020 na instrumenty zwrotne to kwota ponad 802 mln zł. Już w pierwszym kwartale 2017 r. inwestorzy będą mogli aplikować w BGK o preferencyjną pożyczkę na realizację inwestycji z zakresu rewitalizacji oraz efektywności energetycznej. Projekt w tym zakresie stanowi kontynuację dobrych praktyk wypracowanych w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej przez BGK ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.