Powrót

Ustanowienie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych w ramach POIR

28 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje MŚP prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności na terenie Polski poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom środków finansowych w postaci produktu kapitałowego. Łączna kwota środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 920,36 mln zł, w tym 782,31 mln zł ze środków unijnych, zaś krajowy wkład prywatny wyniesie  138,05 mln zł. W szczególności na wsparcie mogą liczyć start-upy i przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju z innowacyjnym pomysłem i dużą szansą na uzyskanie znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego w skali krajowej lub globalnej i te, które prowadzą innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze produktowym, usługowym, procesowym, marketingowym czy zarządczym.

Beneficjentem środków POIR oraz podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie środków wpłaconych do Funduszu jest BGK. Za utworzenie i zarządzanie Funduszem odpowiedzialne jest TFI BGK S.A., które powierzy zarządzanie portfelem inwestycyjnym (wybór i inwestycje w pośredników finansowych) tego Funduszu wyspecjalizowanemu podmiotowi - PFR Ventures Sp. z o.o. Bezpośrednie inwestycje w MŚP będą dokonywane przez pośredników finansowych tzw. fundusze venture capital.

Umowa została zawarta na okres od 28-11-2016 r. do dnia likwidacji Funduszu, która planowo nastąpi 31.12.2031 r. Tytuł projektu to: Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach POIR Ministerstwo Rozwoju zamierza jeszcze w tym roku zawrzeć z BGK kolejne umowy na wdrożenie i obsługę dodatkowych 3 produktów kapitałowych o łącznej wartości  1,82 mld zł.