Powrót

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego

 

5 czerwca w Warszawie, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia BGK, Bank zorganizował dwa ważne wydarzenia: międzynarodową konferencję „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju" oraz Jubileuszową Galę połączoną z wręczeniem Filarów BGK osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Banku.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowych z obchodów:

 

Konferencja

Relacja z konferencji

Gala

Relacja z Gali

Konferencja „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju"

Dariusz KacprzykZebranych gości, wśród których obecni byli przedstawiciele strony rządowej, biznesu oraz instytucji finansowych, przywitał Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK. Podkreślił, że dzisiejsza rola i kierunek zmian zachodzących w Banku nawiązują do jego przedwojennej tradycji, kiedy BGK był główną siłą napędową krajowych inwestycji, finansując takie przedsięwzięcia, jak budowa portu w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prezes Kacprzyk mówił także o nowej strategii Banku, która wyznacza cele działania, będące odpowiedzią na najważniejsze wyzwania gospodarcze. Szef BGK poinformował, że Bank w dalszym ciągu będzie aktywnie wspierać rząd w jego działaniach, ale będzie także podejmować własne inicjatywy, które mają wspólny mianownik - rozwój gospodarczy Polski. „BGK już aktywnie działa w obszarze finansowania infrastruktury, chociażby w ramach Programu Inwestycje Polskie, gdzie wspiera duże projekty infrastrukturalne. Jednak to zaangażowanie będzie w najbliższych latach stopniowo zwiększać - także w obszarze małej infrastruktury czy przy pobudzaniu rynku nieruchomości w Polsce" - dodał.

Elżbieta BieńkowskaKonferencję uroczyście otworzyła wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, która podkreśliła znaczącą rolę BGK jako instytucji, która realizuje strategiczne zadania rządu. Zwróciła również uwagę, że instytucje rządowe coraz częściej współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Premier Bieńkowska nawiązała do roli, jaką BGK odgrywa w dystrybucji środków z funduszy strukturalnych UE. Zaznaczyła, że Polska ma szansę dobrze zainwestować pieniądze uzyskane z nowej perspektywy finansowej Unii. „Myśląc o jak najlepszym ich zainwestowaniu, musimy myśleć, co potem. W tej przyszłości widzimy coraz większą rolę banku BGK" - wyjaśniła.

Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji na temat potrzeb finansowania infrastruktury w Polsce oraz najefektywniejszych sposobów wykorzystywania banków publicznych do utrzymywania tempa rozwoju.


Finansowanie infrastruktury w Polsce

Mark AllenW pierwszej części wystąpił Mark Allen, ekspert CASE, a w latach 2009-2013 przedstawiciel MFW na Europę Środkowo-Wschodnią, z prezentacją na temat znaczenia inwestycji w infrastrukturę i możliwości ich sfinansowania w czasach spowolnienia gospodarczego. Problem stanowi zapewnienie długoterminowego finansowania, zwłaszcza w świetle nowych wymogów kapitałowych nałożonych na banki, zważywszy, że w przededniu kryzysu gospodarczego w Europie dostarczały one 80% takiego finansowania (dla porównania w USA - tylko 30%). Jak zauważył Mark Allen, priorytetem powinno być przyciągnięcie kapitału prywatnego, jednak z uwagi na charakter projektów infrastrukturalnych i ogromne nakłady potrzebne do ich sfinansowania, pozostaną one domeną rządów. Jednym z instrumentów ich sfinansowania pozostają państwowe banki rozwoju, takie jak BGK.

"Istnieje potrzeba poprawy infrastruktury i tworzenia nowych instrumentów finansowych angażujących kapitał prywatny, ale rola rządu w tym sektorze pozostanie kluczowa" - podsumował Allen.

W tej części konferencji odbył się również panel dyskusyjny na temat możliwości finansowania nakładów na polską infrastrukturę, zarówno tę największą z obszaru energetyki, jak również mniejszą, za którą odpowiedzialność spoczywa na samorządach.

Panel dyskusyjny„Długoterminowe finansowanie potrzebuje wiedzy, zrozumienia i odwagi, dlatego rolą BGK jest wyznaczanie standardu innym uczestnikom rynku, ale też dawanie komfortu związanego z profesjonalną oceną projektu" - powiedział prezes Dariusz Kacprzyk.

Prezes Kacprzyk zwrócił uwagę na fakt, że rozwój infrastruktury powoduje wzrost produktywności przedsiębiorców, realnie wspiera rozwój gospodarczy i ma przełożenie na wiele działów gospodarki. „Mam nadzieję, że wspólnie z innymi instytucjami i interesariuszami uda nam się przekonać tych, którzy dysponują kapitałem, aby wspólnie z BGK realizowali inwestycje" - stwierdził.

Udział w panelu wziął również Dariusz Lubera, prezes Zarządu Tauron Polska Energia. Spółka zawarła z BGK umowę na emisję obligacjiZdaniem Dariusza Lubery głównym atutem umowy jest okres zapadalności wynoszący 15 lat, co znacznie przekracza terminy oferowane przez banki komercyjne. Podczas dyskusji podjęto temat finansowania infrastruktury elektroenergetycznej. Prezes firmy Tauron zauważył, że główne bariery związane z finansowaniem infrastruktury elektroenergetycznej nie tkwią w instytucjach finansowych, lecz w braku stabilnej regulacji, a niski poziom cen powoduje tworzenie rezerwy na nierentowną produkcję energii elektrycznej. „W Polsce i Europie trwają prace nad mechanizmami, takimi jak Rynki Mocy czy kontrakty różnicowe, które pomogą zrealizować programy inwestycyjne" - dodał.

Głos w dyskusji zabrał również prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR), Mariusz Grendowicz. Podkreślił on rolę PIR jako niezależnego, wyspecjalizowanego funduszu infrastrukturalnego, realizującego prorozwojowe przedsięwzięcia infrastrukturalne. Zaznaczył, że PIR „będzie koncentrował się na projektach największych. Obszar działania PIR-u został zdefiniowany od strony wielkości zaangażowania spółki w poszczególne projekty od 50 do 750 mln zł". PIR angażuje się także w mniejsze przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), przyczyniając się tym samym do promocji i rozwoju tej formuły współpracy.

Prezes Kacprzyk dodał, że „zaangażowanie PIR oraz BGK to uwiarygodnienie projektu. Udział tego typu instytucji jest dla wielu inwestorów takim czynnikiem podnoszącym komfort inwestowania równolegle z nami".

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny mówił o oczekiwaniach samorządów wobec instytucji finansowych. Najważniejsze są dla nich długość finansowania oraz wsparcie w tym zakresie przez BGK oraz PIR. Dyskusja dotyczyła także zaangażowania państwa oraz samorządów w Partnerstwo Publiczno-Prywatne.


Rola banku rozwoju w finansowaniu długoterminowym


Marcel RoyKonferencja była także okazją do przyjrzenia się doświadczeniom analogicznych instytucji finansowych w Europie. Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać wystąpień gości z zagranicy:, Marcela Roya - sekretarza generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych oraz Ulricha Schrödera - prezesa KfW (niemieckiego odpowiednika BGK, największego banku publicznego w Europie).

Marcel Roy, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych, zaznaczył, że historycznie banki rozwoju powstawały zawsze w celu realizacji dużych projektów rządowych, np. niemiecki KfW, by finansować powojenną odbudowę RFN. W obliczu ostatniego kryzysu gospodarczego wiele państw, w których dotychczas nie było banków publicznych zdecydowało o ich powołaniu - szczególnie te najbardziej dotknięte przez kryzys: Grecja, Portugalia, Irlandia czy Cypr. Dziś takie instytucje istnieją w większości państw europejskich, chociaż funkcjonują w różnych modelach i mają różne role. Finansowanie infrastruktury jest jednak jednym z ważniejszych zadań wielu z tych instytucji, ponieważ mają one możliwość udzielania finansowania na znacznie dłuższe terminy niż banki komercyjne. „W zakresie wspierania gospodarek regionalnych i krajowych banki publiczne są dobrze sprawdzonymi i efektywnymi instytucjami, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego" - zakończył.

Ulrich SchroederUlrich Schröder, prezes Grupy Bankowej KfW, przedstawił rolę reprezentowanej przez siebie instytucji w finansowaniu długoterminowym w Niemczech i Europie. Mówił o rosnącym wpływie instytucji unijnych na funkcjonowanie sektora finansowego, przejawiającym się dużą liczbą nowych regulacji i inicjatyw, takich jak unia bankowa. Podkreślił, że w realizacji zadań banku publicznego najważniejsze jest stabilne finansowanie, które banki publiczne mogą pozyskiwać dzięki silnym relacjom z właścicielem, jakim jest rząd. Zaznaczył także, że banki te z natury różnią się od siebie, bo działają na potrzeby odmiennych systemów gospodarczych.

„Musimy mieć świadomość tego, że działamy w różnych historycznych i prawnych otoczeniach i dlatego naszym celem nie powinno być zostanie takimi samymi instytucjami, ale patrzenie, czego możemy się od siebie nauczyć" - stwierdził szef KfW.

Olgierd DziekońskiW ostatniej części konferencji wystąpił Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę infrastruktury w rozwoju kraju i tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. „Poziom finansowania w infrastrukturę w Polsce jest około 2 razy większy niż średnia w Unii Europejskiej" - dodał.

Minister Dziekoński zwrócił uwagę na rolę Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku służącego rozwojowi gospodarki narodowej. „Powinnością Banku jest wypełnić lukę na rynku kapitałowym. Powinien być usytuowany w dobrym equilibrium pomiędzy komercją a tym obszarem działania, który potrzebuje interwencji" - dodał.

Wojciech Kowalczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej BGK, podsumował konferencję, mówiąc o tym, co wydarzyło się w sektorze bankowym przez ostatnie kilka lat. Podkreślił rosnącą rolę banków rozwoju w Polsce oraz Europie. Jego zdaniem BGK w ciągu 7 lat powinien zostać instytucją, która będzie miała bardzo duże znaczenie jako instrument polityki gospodarczej rządu Rzeczpospolitej Polskiej. „Chcemy, aby w czasie spowolnienia koniunktury działalność BGK była wzmożona, a w czasie, kiedy mamy do czynienia z przyśpieszonym wzrostem gospodarczym była mniej aktywna" - dodał.

Konferencja zgromadziła blisko 250 osób: przedstawicieli polskiego rządu, instytucji finansowych, samorządów i biznesu.
Patronat medialny nad konferencją objęły: TVP Info, „Dziennik Gazeta Prawna", Radio TOK FM, portal wnp.pl, miesięcznik „Nowy Przemysł", PAP.


Jubileuszowa Gala

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Banku Gospodarstwa Krajowego była uroczysta gala, która odbyła się w warszawskim Teatrze Narodowym.

Podczas oficjalnej części spotkania Zarząd wręczył wyróżnienia - Filary BGK - osobom, które w szczególny sposób przyczyniły do rozwoju banku. W ten symboliczny sposób doceniane są również osoby, dzięki którym rośnie znaczenie BGK jako instytucji wspierającej rozwój Polski.

Statuetki odebrali:

  • Jacek Rostowski, były wicepremier i minister finansów - za tworzenie nowych ram prawno-instytucjonalnych dla działalności i rozwoju Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym rośnie znaczenie BGK w polskim systemie finansowym i polskiej gospodarce.
  • Wojciech Kowalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przewodniczący Rady Nadzorczej BGK - za wyznaczanie nowych kierunków rozwoju, za osobiste zaangażowanie i wspieranie przekształcania BGK w nowoczesną instytucję finansową, w polski bank rozwoju.
  • Grażyna Grzyb, dyrektor Departamentu Gospodarki Narodowej w MF, członkini i sekretarz Rady Nadzorczej BGK - za ponad 18-letni udział w pracach Rady Nadzorczej, za profesjonalizm, troskę i wiedzę instytucjonalną, którymi wspiera działalność Banku.
  • Ryszard Pazura - za wieloletnią pracę dla Banku Gospodarstwa Krajowego jako prezes Zarządu, członek Rady Nadzorczej i od 9 lat przewodniczący Rady Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Za zaangażowanie, wkład w rozwój oraz przeprowadzanie i wspieranie procesów zmian w BGK.

Z okazji jubileuszu Banku Gospodarstwa Krajowego przyznana została również nagroda specjalna - Złoty Filar BGK. Wyróżnienie to jest wyrazem podziękowania dla Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za osobiste zaangażowanie w uruchomienie programów: Inwestycje Polskie i Gwarancje de minimis, dzięki którym BGK przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W imieniu Premiera nagrodę odebrał Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

Podczas jubileuszowej uroczystości Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK im J. K. Steczkowskiego, przekazała darowiznę na zakup wyposażenia sali do terapii sensorycznej, która poprawi warunki rehabilitacji w Centrum „Helenów". Symboliczny czek został wręczony Zbigniewowi Drzewieckiemu, dyrektorowi Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów", który nie krył wzruszenia, odbierając darowiznę.

Na zakończenie gali zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać koncertu Leszka Możdżera wraz zespołem Cellonet.