Powrót

Trzeci nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR potrwa od 20 lutego do 29 marca br.;
  • Do rozdysponowania jest pula 400 mln zł;
  • W dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne przedsiębiorcy złożyli do BGK (Grupa PFR) prawie 950 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kwota inwestycji wynikająca z wniosków to ponad 7 mld zł.

Ogłoszenie III naboru wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne” nastąpi 16 stycznia br. Przedsiębiorcy z sektora MŚP chcący pozyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w ramach poddziałania 3.2.2 pn. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mają kolejną możliwość złożenia wniosku do BGK. Nabór rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 29 marca br.

W pierwszej kolejności zainteresowani powinni udać się do jednego z 18 banków współpracujących z BGK (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej BGK), aby otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę tego kredytu. Dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częściowej spłaty kredytu. Statystyki dotychczasowych naborów wskazują, że przedsiębiorcy chętnie korzystają zarówno z finansowania banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych. 

W planowanym naborze wniosków łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 400 mln zł. W dotychczasowych dwóch konkursach przedsiębiorcy złożyli do BGK prawie 950 wniosków na inwestycje warte 7 mld zł. To potwierdza wysokie zainteresowanie możliwością skorzystania z wsparcia na wdrożenie nowej technologii, w postaci np. prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kolejny nabór to też szansa dla tych podmiotów, które nie uzyskały w ramach poprzednich naborów wystarczającej liczby punktów by otrzymać dofinansowania. Potencjalnie będą oni mogli poprawić swoje wnioski, aby móc wystartować w zaplanowanym na luty i marzec br. konkursie. Lista rankingowa wybranych do wsparcia projektów z II naboru wniosków, który zakończył się 14 października ub. r. ogłoszona zostanie przez BGK do 20 lutego br.      

Technologia, która ma postać gotową do wdrożenia, musi umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Dokumentacja konkursowa obowiązująca w trzecim konkursie oraz link do generatora wniosków dostępne są na stronie internetowej BGK w zakładce Przedsiębiorstwa - „Kredyt na innowacje technologiczne”.