Powrót

Trwa konkurs grantowy Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja BGKFundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz niedziałające dla osiągnięcia zysku, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz dobra publicznego.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!" wynosi od 3 do 10 tys zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia  związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I - grupa docelowa: dzieci w wieku 2-5 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej oraz ścieżka II - dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

„Przy ocenie wniosków uwzględniane są kryteria takie jak: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo - czyli wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu oraz zaangażowanie rodziców" - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2014 roku.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego: www.fundacja-steczkowskiego.pl

****

Misją Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury. Fundacja koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz popularyzacji idei wolontariatu. Prowadzi programy skierowane do społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, takie jak: program grantowy „Na dobry początek!", „Przyjazne przedszkole", „Młody obywatel". Fundacja jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych, prowadzi program wolontariatu pracowniczego w BGK „Wolontariat jest super!".

 

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Gajek
e-mail: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl
tel: 22 522 93 75