Powrót

Spotkanie nt. Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Dziś, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (UW), przedstawiciele BGK oraz MPiPS spotkali się z samorządami studentów oraz biurami karier mazowieckich uczelni.

Tematem spotkania był rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz obecne i przyszłe możliwości finansowego wspierania osób młodych, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Gościem honorowym spotkania był Pan Minister Jacek Męcina, Sekretarz Stanu MPiPS, który w swoim wystąpieniu mówił o przedsiębiorczości akademickiej. Następnie przedstawiciele BGK omówili zasady i warunki ubiegania się o niskooprocentowane pożyczki w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", a także zaprezentowali harmonogram wdrażania kolejnego etapu Programu w całym kraju.

W spotkaniu prowadzonym przez prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, Prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy, uczestniczyli również przedstawiciele instytucji z otoczenia biznesu i wspierania przedsiębiorczości osób młodych.

W kolejnej części spotkania, partner mazowieckiego pośrednika finansowego - Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza - udzielił praktycznych wskazówek dla młodych przedsiębiorców z zakresu ubiegania się o pożyczkę.

O Programie
Celem Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Resort pracy powierzył realizację Programu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

W województwach objętych pilotażem, pożyczek udzielają wybrani przez BGK pośrednicy finansowi: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (woj. małopolskie), konsorcjum: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (woj. mazowieckie) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).

Obecnie ze wsparcia mogą korzystać niezatrudnieni oraz nieprowadzący innej działalności zarobkowej studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwenci w okresie do 4 lat od uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Już wkrótce rozszerzeniu ulegnie zarówno grupa uprawnionych do ubiegania się o pożyczki jak i zasięg Programu. Wsparciem zostaną objęte także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, a Program dostępny będzie na terenie całego kraju.

Dodatkowo, maksymalna wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności będzie większa niż dotychczas (obecnie 60 tys. zł), tj. wynosić będzie maksymalnie do kwoty stanowiącej 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To jednak nie koniec pozytywnych zmian -wnioskodawcy oraz pożyczkobiorcy będą mieli możliwość skorzystania z usług doradztwa
i szkoleń z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Pozostałe warunki, tj. oprocentowanie pożyczek (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) oraz zwolnienie beneficjentów Programu z opłat i prowizji nadal będą obowiązywać.

BGK oraz MPiPS prowadzą obecnie prace koncepcyjno-wdrożeniowe nad wdrożeniem II etapu Programu. Jeszcze w czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na wybór pośredników finansowych dla wszystkich województw w kraju. Wszelkie aktualności dotyczące Programu będą publikowane na stronie: www.bgk.com.pl/wws.