5 października 2011 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyła się sesja historyczna pt. „80-lecie Gmachu BGK", zorganizowana wspólnie przez Bank oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas sesji przedstawione zostały prezentacje dotyczące historii budynku BGK, która wpisuje się w burzliwe dzieje Warszawy , a także plany dotyczące jego modernizacji.

Ważnym wydarzeniem było uroczyste przekazanie Kancelarii Prezydenta RP popiersia Józefa Piłsudskiego, wykonanego na podstawie powstałego w 1916 r. oryginału autorstwa Konstantego Laszczki.

Uczestników sesji przywitał Prezes BGK Dariusz Daniluk, który przypomniał o kluczowej roli Banku w odbudowie i rozwoju gospodarczym w okresie II Rzeczpospolitej, jak również podkreślił szczególne znaczenie BGK obecnie, jako jedynego banku państwowego w Polsce.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił również Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. O historii budynku opowiadali: historyk sztuki i krytyk architektury Jarosław Trybuś, historyk i varsavianista Jarosław Zieliński oraz Bronisław Hynowski, pracownik BGK, autor serii opracowań „Dzieje BGK".

Plany dotyczące modernizacji gmachu przedstawił Andrzej Wrona, Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji BGK. W lipcu 2011 r. zakończyła się renowacja elewacji budynku, prowadzone są dalsze prace modernizacyjne wewnątrz budynku, wkrótce planowany jest montaż iluminacji świetlnej, pozwalającej w pełni wyeksponować walory architektoniczne budynku.

Na zakończenie sesji Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk przekazał Kancelarii Prezydenta RP reprezentowanej przez Pana Macieja Klimczaka - Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, popiersia Józefa Piłsudskiego. Gipsowy oryginał tego popiersia, wykonanego w 1916 r. przez wybitnego artystę rzeźbiarza Konstantego Laszczkę, został kilka lat temu zakupiony przez BGK. Bank zlecił wykonanie brązowych odlewów, które wedle reguł sztuki rzeźbiarskiej traktowane są jako oryginały. Jeden z nich stanął w siedzibie Banku, nawiązując do przedwojennej obecności w tych murach pomnika Marszałka innego autora, drugi zaś przekazany Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Prezes D. Daniluk powiedział: Bank Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt przekazać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu, na ręce Pana Ministra Macieja Klimczaka, szczególny dar - popiersie Józefa Piłsudskiego, które poprzez okoliczności i datę powstania oraz jego późniejsze dzieje łączy w sobie w zadziwiający sposób początki walk o odzyskanie w 1918 r. przez Polskę niepodległości, przedwojenną historię siedziby prezydentów II RP, jaką był wtedy Belweder oraz teraźniejszość Banku.

Idea przekazania Prezydentowi RP tego właśnie popiersia wzięła się z faktu, że odlany z brązu wizerunek Józefa Piłsudskiego dłuta Konstantego Laszczki jest identyczny z tym, który stanął po śmierci Marszałka Piłsudskiego w kolumnadzie Belwederu. Popiersie ma szczególną cechę - znajduje się na nim podpis Józefa Piłsudskiego, złożony na gipsowym pierwowzorze po zakończeniu przez artystę pracy nad rzeźbą. Podpis ten, według autora popiersia, był wyrazem zadowolenia Józefa Piłsudskiego ze swojego wizerunku, rodzajem certyfikatu satysfakcji z wykonanej przez artystę pracy.


Podczas sesji pokazano również film „Miasto ruin" - pierwszą w Polsce cyfrową rekonstrukcję miasta zniszczonego podczas II wojny światowej, zrealizowaną na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego w 2010 r. Ten film to ponad pięć minut symulacji lotu „Liberatora" nad zniszczoną i wyludnioną Warszawą z 1945 roku. Obraz w sugestywny sposób oddaje grozę i skalę zniszczeń stolicy po II wojnie światowej.

 

Historia budynku BGK
Budowę budynku BGK, według projektu inż. arch. Rudolfa Świerczyńskiego rozpoczęto 21 maja 1928 r. i oddano do użytku 6 grudnia 1931 r. 


Elewację budynku zdobią płaskorzeźby Jana Szczepkowskiego, których gipsowe oryginały znajdują się w Muzeum imienia artysty w Milanówku. Bank nawiązał współpracę z, Burmistrzem Milanówka, aby doprowadzić do renowacji oryginałów oraz wykonania odlewów z brązu najciekawszych rzeźb, które wzbogacą historyczne wnętrza BGK.


W trakcie wojny najtragiczniejszy dla budynku był 26 września 1939 roku, kiedy w wyniku bombardowania przez lotnictwo niemieckie, uszkodzone zostało prawe skrzydło budynku, zniszczony został dach i żelbetowe konstrukcje aż do 3. piętra. Po kapitulacji Warszawy budynek zajęli Niemcy. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku gmach nie uległ zniszczeniom, jakie spotkały okoliczną zabudowę, a jedynie w znacznym stopniu zdewastowane zostały jego wnętrza. Wiosną 1945 r. gmach BGK został przejęty przez Zarząd Miejski m. st. Warszawy, a później Prezydium Rady Narodowej. Przystąpiono wtedy do remontu pomieszczeń i po zakończeniu działań wojennych powrócono do pomysłu rozbudowy gmachu. Zatwierdzony został projekt rozbudowy arch. Hipolita Rutkowskiego, przewidujący dodanie 12 przęseł o 7 kondygnacjach naziemnych od strony Al. Jerozolimskich oraz połączonego z nimi skrzydła od ul. Brackiej i z tyłu (aktualnie ul. Mysiej). Rozbudowę rozpoczęto w kwietniu 1949 r., a zakończono w 1956 r.


W wyniku reformy systemu bankowego w 1948 r. działalność operacyjna BGK została przerwana. W okresie powojennym wśród wielu użytkowników gmachu dominowały banki: Bank Inwestycyjny, Narodowy Bank Polski, Powszechna Kasa Oszczędności, Powszechny Bank Kredytowy, Bank Przemysłowo-Handlowy. Wyjątek stanowiła od 1957 r. Polska Agencja Prasowa, która funkcjonowała w tym budynku przez ponad 40 lat.

 

 

BGK odzyskał gmach w 1997 r. i przez prawie 15 lat, przy współpracy z Konserwatorem zabytków, prowadzi prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie budynku do współczesnych standardów przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru gmachu.