Powrót

Ruszyła V edycja konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła piątą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja br.

W ramach konkursu jeden podmiot może złożyć jeden projekt ubiegając się o dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. złotych i nie większej niż 10 tys. złotych. Wymagany jest finansowy wkład własny podmiotu w wysokości co najmniej 10 proc. kwoty dofinansowania.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

Ścieżka I - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju, kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat, objętych już edukacją, mieszkających na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Przez nowatorskość rozumiane jest działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt, rozwijające u dzieci m.in. takie dyspozycje jak: wspólne działanie z innymi dziećmi, gotowość do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętność adekwatnego reagowania na nie, porozumiewanie się, dyskutowanie, argumentowanie, słuchanie innych, negocjowanie, zadawanie pytań, stawianie hipotez. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Ścieżka II - projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji, rozwijające u dzieci wspomniane wyżej dyspozycje. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

- Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie podmioty przesyłają listy intencyjne z krótkim opisem pomysłu na projekt. Spośród nadesłanych zgłoszeń grupa ekspertów wybiera grupę najwyżej ocenionych wniosków, które przechodzą do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie podmioty przygotowują pełne wnioski. Dofinansowanie otrzyma grupa około 20 podmiotów na realizację projektów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. - mówi Katarzyna Grzegorczyk z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie Fundacji (www.fundacja-steczkowskiego.pl), przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja br. na adres Fundacja im. J.K. Steczkowskiego: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja-steczkowskiego.pl).

W poprzedniej edycji konkursu dofinansowany został m.in. projekt Wiosną, Latem, Jesienią i Zimą dbam o środowisko z moją rodziną. Przedszkolaki z Sulikowa badały np. w jaki sposób liście odbierają świat i szukały odpowiedzi na pytanie: jaka jest natura wody? Dokarmiały zwierzęta samodzielnie zawieszając szyszki z tłuszczem i sznury z jarzębiny oraz zostawiając ziarno dla zwierząt w lesie. Dzieci obserwowały zachowanie ptaków przylatujących do karmników, nauczyły się też dbać o przyrodę: założyły własny ogródek warzywny i zajmowały się ochroną pierwszych wiosennych kwiatów. Jednak najciekawszym założeniem programu była obserwacja roślin pod mikroskopem oraz przeprowadzenie doświadczeń z czystą i zanieczyszczoną wodą. To wszystko pokazało dzieciom, jak ciekawa i inspirująca jest otaczająca nas przyroda.

Inny dofinansowany w poprzedniej edycji konkursu projekt to program „Przedszkolaki w świecie finansów", realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Nauki i Kultury w Morągu. Zajęcia łączyły teorię oraz praktykę. Przedszkolaki, przygotowując się do wizyty w banku i w sklepie, były zapoznawane przez pedagogów z obyczajami i zwrotami grzecznościowymi używanymi w określonych miejscach pracy. Poznały również grę „Mały bank", która nauczyła ich obcować z bankomatem i kasą sklepową. Dzieci zrozumiały na czym polega wartość pracy, odwiedzając np. miejscowy tartak i obserwując pracę zatrudnionych tam pracowników - w ten sposób dowiedziały się, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, a z pracy ich rodziców.