Powrót

Rusza Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Pomorze z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamia zwrotne środki UE na rozwój przedsiębiorstw w regionie

Rusza Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Pomorze z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamia zwrotne środki UE na rozwój przedsiębiorstw w regionie

30 września Zarząd województwa pomorskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której zostanie uruchomiony finansowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie. Pula 430 mln zł trafi do mikro-, małych i średnich firm w postaci wsparcia zwrotnego – kredytów, pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych. Województwo pomorskie jest pierwszym samorządem, który podpisuje  umowę z BGK na zarządzanie funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

- Podpisanie dzisiejszej umowy wieńczy wspólną pracę strony samorządowej i rządowej. Doświadczenia lat 2007-2013, jak również wypracowane z pierwszymi regionami zasady współpracy publiczno-publicznej na lata 2014-2020, pozwolą szybko uruchomić zwrotne formy inwestowania inwestycji. Przełoży się to na przyspieszenie tempa wykorzystania Funduszy Europejskich. Korzyści z realizacji przedsięwzięć prorozwojowych w  formule zwrotnej są oczywiste. Zachęcam kolejne regiony do uruchamiania u siebie instrumentów finansowych  - podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Celem programu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie na rozwój firm na Pomorzu przeznaczono 430 mln zł, w tym 365,4 mln zł ze środków unijnych, 43 mln zł z budżetu państwa oraz 21,5 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych.

- Spodziewamy się, że – tak jak w przypadku Inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA – aktywa wygenerowane w okresie realizacji projektu, zasilą po 2023 roku Pomorski Fundusz Rozwoju. Jest to perspektywa długookresowa, a współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego to dla nas oczywisty etap w przyjętym podejściu. Przy wsparciu silnego partnera, budujemy własny potencjał do zarządzania zasobami, które konsekwentnie kumulujemy. Szacujemy, że tylko w tzw. „pierwszym obrocie”, zakontraktowane dziś środki trafią do około 2 tysięcy firm i posłużą przede wszystkim wzmocnieniu ich konkurencyjności – zapowiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu samorząd powierzył zarządzanie środkami, będzie korzystał z doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych zdobytych w latach 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE. - Dziękujemy Zarządowi województwa pomorskiego, że jako pierwszy w tej perspektywie finansowej obdarzył nas zaufaniem i chce przy udziale państwowego banku rozwoju kontynuować zwrotne formy wsparcia dla MŚP. O skuteczności środków zwrotnych niech zaświadczą liczby. Pierwotna pula powierzonych BGK środków unijnych wynosiła ok. 290 mln zł – te pieniądze wciąż są w obrocie w postaci kredytów, poręczeń, a spłaty trafiają do puli. Dzięki temu mogą z nich korzystać kolejni - do tej pory na Pomorzu skorzystało z tych pieniędzy blisko 6 tysięcy firm – powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podpisana umowa pomiędzy Zarządem województwa pomorskiego a BGK pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. BGK przewiduje, że firmy z pomorskiego będą mogły skorzystać z produktów w pierwszym półroczu 2017 r. Cześć środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ będzie przeznaczone w szczególności na sfinansowanie projektów w obszarze technologicznym, m.in. offshore i portowo-logistycznych, ekoefektywności w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, a także teleinformatycznych oraz w wybranych technologiach medycznych.