Powrót

RUSZA „JEREMIE 2” – PONAD 280 MLN ZŁ DLA MAZOWIECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowychna rozwój i tworzenie przedsiębiorstw czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. 14 czerwca przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na realizację zadań wdrożeniowych z zakresu instrumentów finansowych m.in. pożyczek, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa podpisywana przez samorząd województwa mazowieckiego oraz BGK jest już czternastą umową zawartą przez bank na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie będzie przeznaczone na rozwój biznesowych pomysłów poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom środków finansowych w postaci pożyczek i poręczeń.

Łączna kwota środków dla mazowieckich przedsiębiorców wynosi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład UE, zaś wkład własny pośredników finansowych określony został na min. 56,43 mln zł.

 - Zwrotny charakter tych środków pozwala nam z jednej strony osiągnąć tzw. lewar, czyli wygenerować zdecydowanie więcej pożyczek i poręczeń niż 225 mln zł, jakie zostały przeznaczone z Regionalnego Programu Operacyjnego, z drugiej strony gwarantuje, iż będą one pracowały w regionie przez długi czas - podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wsparcie funkcjonuje w ramach wdrożenia Działania 3.3 (Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług) i służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim

Pożyczki i poręczenia w ramach programu „Jeremie 2” przeznaczone są na wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Skierowane są przede wszystkim w obszary działań, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć rozwój województwa, czyli w obszarach tematycznych:

-         rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw;

-         wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP;

-         usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Tak zaprogramowany instrument skierowany na wsparcie sektora MŚP, stanowić ma katalizator wzrostu gospodarczego oddziaływującego na całe Mazowsze.

- Dzięki środkom europejskim możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w tzw. „luce finansowej”. Jest to sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający dobry pomysł na biznes, nie ma możliwości otrzymać kredytu z banku na jego sfinansowanie, ze względu na brak zdolności kredytowej. Taka sytuacja dotyczy, np. absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby założyć własną działalność, jednak nie mają odpowiednich zabezpieczeń, które by pozwalały bankom udzielić kredytu. Dzięki środkom europejskim możliwe będzie m.in. uzyskanie takich zabezpieczeń, czy też preferencyjnych, a więc niżej oprocentowanych kredytów na rozwój już istniejących firm - zauważa dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

BGK jako Menadżer Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego. W pierwszej kolejności pośrednicy będą udzielać wsparcia finansowanego za pośrednictwem pożyczek. Planowane jest uruchomienie środków dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku.

- Bank Gospodarstwa Krajowego wypełniając swoją misję, czyli działając na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, w tym zwłaszcza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, pomaga Instytucjom Zarządzającym w wykorzystaniu środków Regionalnych Programów Operacyjnych z perspektywy 2014-2020 – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.  - Cieszę się, że w obecnej perspektywie finansowej będziemy znowu współpracować z województwem mazowieckim.  Dzięki  instrumentom zwrotnym, środki wykorzystane w programie JEREMIE 2, będą mogły być użyte do wsparcia potrzeb Regionu również  po 2020 roku – dodaje Cieszyński.

Wdrażając projekt „Jeremie 2” Bank Gospodarstwa Krajowego będzie korzystał z doświadczeń  zdobytych przy realizacji  inicjatywy „Jeremie” z poprzedniej perspektywy. Wtedy wspartych zostało 1550 przedsiębiorstw z sektora MŚP, a kwota wsparcie uzyskanego przez MŚP wyniosła 122 mln zł.

Na realizację inicjatywy „Jeremie” finansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 BGK otrzymał 66,44 mln zł.

Województwo Mazowieckie ze środków RPO WM 2014-2020 podpisało już w 2016 r. umowę na realizację trzech projektów w ramach Instrumentów Finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację ww. przedsięwzięcia wynosi 232 mln zł. Instrumenty finansowe, w postaci m.in. pożyczek, będą wdrażane przez EBI w ramach:

-         Działania 4.1. Odnawialne źródła energii – z przeznaczeniem na wsparcie projektów dofinansowujących obszar energii odnawialnej wiatrowej i słonecznej oraz pozostałych rodzajów energii odnawialnej (w tym hydroelektrycznej, geotermalnej i morskiej) wraz z integracją energii odnawialnej (w tym magazynowania, zamiany energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktury wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

-         Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – z przeznaczeniem na wsparcie renowacji istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej oraz projekty demonstracyjne
i środki wsparcia.

-         Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – z przeznaczeniem na wsparcie infrastruktury mieszkalnictwa oraz pozostałej infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Na obecnym etapie trwa procedura wyboru pośredników finansowych bezpośrednio kierujących wsparcie do przedsiębiorców.

Więcej informacji nt. programu Jeremie2 stronie rpo.bgk.pl