Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs, publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów trwającego od 7 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania