Od 13 stycznia 2018 r. w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”), natomiast do polskiego prawa przepisy  PSD2 nie zostały jeszcze zaimplementowane.

W związku z tym informujemy, że mogą nastąpić rozbieżności co do sposobu realizacji walutowych zleceń płatniczych, w szczególności tych, których przedmiotem są waluty niebędące walutami krajów członkowskich.

W Polsce nadal jest dopuszczalna realizacja tych płatności z opcją kosztową OUR czy BEN, natomiast na terenie tych państw członkowskich, w których nastąpiła implementacja PSD2 we wskazanym w niej terminie  (13.01.2018) obowiązywać będzie jedynie opcja kosztowa SHA, zgodnie z którą  bank zleceniodawcy i bank odbiorcy pobierają swoje koszty odpowiednio od zleceniodawcy oraz od odbiorcy płatności.

Skutkiem powyżej opisanej sytuacji - zlecenia płatnicze złożone przez Państwa z dyspozycją kosztową OUR lub BEN mogą być zrealizowane przez europejski bank odbiorcy lub bank pośredniczący z opcją SHA.

Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.