Przetwarzanie danych osobowych

 

1.        Administratorem danych osobowych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania PO IR.

3.       Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,

b)      wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w sposób sprzeczny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO),

c)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.       Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

5.       Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

6.       Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl