Powrót

Prawie 550 mln zł dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarządy województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiegopowierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 12 regionów!

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do tej pory dziesięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Pod koniec marca do tego grona dołączyły kolejne dwa województwa: kujawsko-pomorskie i lubuskie.  W kujawsko-pomorskim kwota wsparcia wyniesie ponad 247 mln zł, a w lubskim ponad 300 mln zł. Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 548,406 mln zł, w tym 461,522 mln zł ze środków unijnych, zaś 86,884 mln zł stanowi wkład krajowy. 

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej.

Za pomocą instrumentów finansowych wspierane będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Wsparcie uzyskają projekty ułatwiające wejście na rynek nowo powstałym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych. Na dofinansowanie mogą również liczyć projekty ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierające ekspansję MŚP na rynkach zagranicznych, a także przyczyniające się do podniesienia produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wsparcie powinno przyczynić się nie tylko do poprawy sytuacji na rynku pracy – m.in. dzięki aktywizacji osób bezrobotnych poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnych pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej, ale także do rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie na  badania i innowacje, a także  inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia. Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko np. projekty skierowane na wzrost efektywności energetycznej budynków.

Umowy zostały zawarta na okres od marca 2017 r. do grudnia 2023 r.