Powrót

Powstaną cztery fundusze inwestycyjne na mocy podpisanej właśnie umowy między BGK, PIR i TFI BGK

Finansowanie przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury - Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały wczoraj umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wpierających rozwój polskiej gospodarki.

  • Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR.
  • Celem utworzenia funduszy inwestycyjnych jest wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał wczoraj ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz należącym do BGK Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych, przez które będzie prowadzić działalność w ramach programu „Inwestycje polskie". 

Umowa obejmuje utworzenie czterech funduszy, które będą zarządzane przez PIR. Są nimi Fundusz Inwestycji Samorządowych, dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych (kapitałowy i dłużny) oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw.

- Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR. Celem utworzenia tych funduszy jest wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy. Dzięki tym środkom rozwijać się będzie infrastruktura, poprawi się efektywność przedsiębiorstw, nastąpi wzrost innowacyjności, a także wzrośnie zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów. PIR to wiarygodny i stabilny partnerem dla podmiotów planujących inwestycje - powiedział Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Wszystkie fundusze będą działały w formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN).

- Prowadzenie przez BGK działalności inwestycyjnej jest jednym z kluczowych obszarów naszej strategii. Poza funduszami zarządzanymi przez PIR, w portfolio BGK są dwa inne fundusze, zarządzane przez TFI BGK. Pierwszy z nich zaczął działać w ubiegłym roku i jest nim Fundusz Mieszkań na Wynajem, drugi - Fundusz Ekspansji Zagranicznej - jest już w fazie rejestracji, objęliśmy pierwszą jego emisję certyfikatów inwestycyjnych o wartości emisyjnej 10 mln EUR. Kolejny, czyli Fundusz Municypalny jest w przygotowaniu i wkrótce rozpocznie działalność - powiedział Adam Świrski, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Tworzone we współpracy z BGK i PIR fundusze inwestycyjne są kolejnym produktem przygotowanym przez TFI BGK, który wpisuje się w działalność inwestycyjną związaną ze wspieraniem rozwoju polskich firm - powiedział Piotr Linke, prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Najważniejszą zmianą w dotychczasowej strategii PIR S.A. jest uruchomienie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Dysponować będzie on początkowo środkami finansowymi o wartości 1,5 mld zł. Kapitał ten będzie inwestowany poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje lub poprzez udzielanie finansowania typu mezzanine. Fundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w sektorze przemysłowym, preferując projekty istotne dla funkcjonowania całej branży pod względem pozycji rynkowej, przyczyniające się do zwiększania przychodów, realizacji fuzji i przejęć lub ekspansji organicznej. Istotnym kryterium oceny inwestycji będzie jej wpływ na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów. 

Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie wspierać inwestycje w obszarze infrastruktury komunalnej poprzez obejmowanie bądź użytkowanie akcji lub udziałów w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych np. za wodociągi, transport czy gospodarkę odpadami. Jego początkowa kapitalizacja planowana jest na 600 mln zł. 

Z kolei Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych będą koncentrowały się na dużych projektach z sektora energetycznego, transportowego czy telekomunikacyjnego. Będą udzielały finansowania w formule projektowej (project finance) dostarczając kapitał bądź instrumenty dłużne typu mezzanine dla spółek celowych, realizujących planowane inwestycje. Każdy z tych dwóch funduszy będzie dysponować kwotą ponad 2,2 mld zł. Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych realizują największą wartościowo część działalności inwestycyjne PIR, która zaowocowała już podpisaniem pierwszych umów.

- Podpisana wczoraj umowa otwiera dostęp do przeznaczonych na inwestycje i rozwój środków Skarbu Państwa dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych. Istotnie poszerzyliśmy obszar działalności PIR. Oprócz inwestowania w infrastrukturę PIR w imieniu i na rzecz funduszy, którymi będzie zarządzał, będzie inwestował teraz również w przedsiębiorstwa przemysłowe oraz spółki samorządowe, dostarczając kapitał na rozwój oraz przyczyniając się do poprawy efektywności oraz wzrostu konkurencyjności w gospodarce. Działalność ta powinna być również ważnym źródłem pozyskiwania przez krajowe podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego puli środków własnych, niezbędnych do optymalnego wykorzystania pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - mówi Jerzy Góra, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

„Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w kraju. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły już finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę ponad 23 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 34 mld zł.