Powrót

Polska Wschodnia – wkrótce pożyczki dla MŚP ze środków unijnych

12 marca w Warszawie odbyło się seminarium dla pośredników finansowych dotyczące realizowanego przez BGK projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.

Kilka tygodni wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na wybór pośredników finansowych w projekcie „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej", finansowanego z unijnych funduszy, w ramach PO RPW 2007-2013.

Rolą BGK w projekcie jest wyłanianie pośredników finansowych, którzy będą kontaktować się z przedsiębiorcami udzielając pożyczek i reporęczeń.

W bieżącym konkursie BGK oferuje instytucjom finansowym produkt Pożyczka Globalna, przeznaczony głównie dla funduszy pożyczkowych oraz banków, prowadzących działalność na terenie jednego lub kilku z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Pośrednicy finansowi otrzymają zwrotne wsparcie finansowe w formie pożyczki globalnej, przeznaczonej na udzielanie jednostkowych pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z obszaru Polski Wschodniej. Kwota przewidziana do rozdysponowania w ramach konkursu to 50 mln zł.

Podczas seminarium omówione zostały, m.in. zagadnienia związane z warunkami udzielania pożyczki globalnej, wymogami jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o wsparcie ze środków projektu czyli instytucje finansowe i ostateczni odbiorcy wsparcia - MŚP. Zaprezentowana i omówiona została również pełna dokumentacja konkursowa. Nabór wniosków konkursowych prowadzony będzie przez BGK od dnia 26 marca br.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele funduszy pożyczkowych, banków oraz innych podmiotów związanych z finansami i rozwojem przedsiębiorczości, w tym fundacji i stowarzyszeń.

Czytaj więcej.