Powrót

Polska Wschodnia – pożyczki ze środków unijnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłosił konkurs na wybór pośredników finansowych w projekcie. Do rozdysponowania jest 50 mln zł, które trafią w formie pożyczek do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej.

Projekt swym zasięgiem obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Realizowany jest jako Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej PO RPW 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego, poprzez korzystanie z kredytów i pożyczek przeznaczonych na prowadzenie i rozwój działalności. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest mechanizmem zwrotnym, zarówno na poziomie pośredników finansowych, jak i ostatecznych odbiorców, tj. MŚP z obszaru Polski Wschodniej.

Ogłoszenie konkursu, obejmującego pożyczki, których ostatecznymi odbiorcami są przedsiębiorcy, jest spowodowane zapotrzebowaniem rynku i wiąże się z wprowadzeniem do projektu nowych instrumentów inżynierii finansowej, głównie funduszy pożyczkowych, stwarzających korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Przeprowadzone dotychczas w ramach projektu dwa konkursy skierowane były do funduszy poręczeniowych, którym BGK reporęcza zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń na rzecz MŚP z tytułu kredytów i pożyczek. W ramach zakończonych konkursów, fundusze poręczeniowe wnioskowały o wsparcie w łącznej kwocie 45 mln zł.

Pożyczka globalna adresowana jest przede wszystkim do funduszy pożyczkowych, które prowadzą działalność lub deklarują chęć prowadzenia działalności na obszarze Polski Wschodniej. O wsparcie mogą się również ubiegać inne podmioty finansowe, określone w regulaminie konkursu. Podmiotowe oraz produktowe rozszerzenie zakresu projektu stwarza kompleksową ofertę BGK w zakresie poręczeń i pożyczek, skierowaną do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, finansowaną z funduszy unijnych w ramach PO RPW 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z kompletem dokumentacji konkursowej, zamieszczone jest na stronie http://www.bgk.pl/po-rpw-2007-2013/ogloszenie-o-konkursie-po-rpw.