Powrót

Pierwsze na Mazowszu umowy w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE

Podpisanie umów JESSICA i JEREMIEDzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał kolejne umowy w ramach dwóch ważnych inicjatyw unijnych: JEREMIE i JESSICA. Pierwsza umowa dotyczy wyboru TISE S.A. jako pośrednika finansowego, który udostępni mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) na Mazowszu tanie finansowanie ze środków unijnych programu JEREMIE. Dwie kolejne umowy - podpisane w ramach inicjatywy JESSICA - pozwolą na rewitalizację obiektu dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku (inwestor: BUDMAT) oraz terenów centrum Sochaczewa (inwestor: Miasto Sochaczew).

- Wszystko wskazuje na to, że w latach 2014-2020 mechanizmy zwrotne będą szczególnie doceniane i preferowane przez Komisję Europejską. Ten typ wsparcie powinien znaleźć się w programach regionalnych i krajowych. Jest to dla nas zatem swoisty poligon doświadczalny - powiedział marszałek Adam Struzik. - Z naszego punktu widzenia ważny jest rozwój Mazowsza. Warto więc wykorzystać wszystkie potencjalne siły do tego - i środki europejskie, ale też samorządowe, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Bank Gospodarstwa Krajowego z powodzeniem zarządza programami JESSICA i JEREMIE na terenie kilku województw, które są realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. - Cieszy duże zainteresowanie instytucji finansowych udziałem w schemacie JEREMIE, przewidującym finansowanie MŚP - wpłynęło do nas dużo wniosków, w dodatku na kwotę, która przekracza dostępne środki - powiedział dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK Marek Szczepański.

Inicjatywa JEREMIE
Celem inicjatywy JEREMIE jest ułatwienie mikro-, małym i średnim firmom dostępu do taniego finansowania, którego źródłem są środki unijne. JEREMIE koncentruje się na przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (tzw. start-upach), które z powodu braku historii kredytowej nie mogą zdobyć środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie działalności. W 6 województwach (zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, mazowieckie) BGK dysponuje kwotą ponad 1,7 mld zł na wsparcie MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE. Środki są dystrybuowane w postaci pożyczek i poręczeń przez wyłonionych w konkursach pośredników finansowych.
Inicjatywa JEREMIE na Mazowszu rozpoczęła się 17 grudnia 2012 r., kiedy instytucja zarządzająca (w tym przypadku Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego) przekazała BGK do zarządzania kwotę przeszło 61 mln zł. Następnie, w wyniku 3 konkursów, BGK wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek i poręczeń.

Dzisiaj - 14 czerwca - nastąpiło podpisanie umowy z pierwszym pośrednikiem finansowym, TISE S.A., który już w drugiej połowie czerwca rozpocznie udzielanie pożyczek mazowieckim przedsiębiorcom. W ramach zawartej umowy o wartości 9 mln zł TISE S.A. planuje wesprzeć 125 przedsiębiorców, w tym 85 start-upów, zakładając, że kwota jednej pożyczki nie przekroczy 250 tyś zł. Pośrednik finansowy przewiduje udzielanie pożyczek na zasadach korzystniejszych od rynkowych.

Do tej pory, we wszystkich regionach, w których BGK zarządza środkami JEREMIE, wsparcie trafiło do ponad 10,7 tys. firm.

 

Inicjatywa JESSICA

JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą finansowanie inwestycji miejskich z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych (pożyczek, poręczeń i wkładów kapitałowych). Zgodnie z założeniami inicjatywy, projekty przeznaczone do sfinansowania muszą łączyć element komercyjny (zapewniający rentowność projektu) oraz tzw. element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności.
Na Mazowszu BGK wdraża inicjatywę JESSICA we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) wybranego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w trybie konkursowym. Rolą BGK jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na realizację przedsięwzięć na obszarach miejskich.

Umowa z EBI podpisana została 29 sierpnia 2012 r., a kwota, którą na mocy tej umowy powierzono BGK, wynosi ok. 155 mln zł i może być zainwestowana w projekty o charakterze rewitalizacyjnym (ok. 66 mln zł), projekty z zakresu efektywności energetycznej (ok. 66 mln zł) oraz projekty rozwojowe klastrów (ok. 23 mln zł) .

Inicjatywa JESSICA jest przez BGK wdrażana na terenie 3 województw (pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie), a łączna wielkość środków przeznaczonych na rewitalizacje miast wynosi 625 mln zł. Dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił łącznie 22 pożyczek JESSICA na łączną kwotę ok. 285,3 mln zł, w tym dwie na Mazowszu.
Podpisanie dwóch pierwszych umów pożyczki JESSICA na Mazowszu nastąpiło 14 czerwca.

Celem pierwszej inwestycji jest rewitalizacja oraz ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru i obiektów dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Inwestorem jest firma produkująca pokrycia dachowe - BUDMAT Bogdan Więcek, która w zrewitalizowanych obiektach uruchomi produkcję nowego produktu - blachodachówki modułowej. Koszt netto tego przedsięwzięcia wynosi 20 mln zł. Kwota udzielonej pożyczki to 15 mln zł, a oprocentowanie - 0,91% w skali roku.
- Cieszymy się, że nasz wniosek znalazł się wśród pierwszych, które mogą być realizowane na Mazowszu ze wsparciem inicjatywy JESSICA. To dla nas ważne także z uwagi na fakt, że Firma BUDMAT Pana Bogdana Więcka zaangażowana jest w rewitalizację obszarów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku już od końca lat 90. Realizacja tego projektu to także ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Płocka i regionu mazowieckiego. Chcemy go zakończyć do połowy 2014 roku - wyjaśnia Krzysztof Lewandowski - dyrektor d.s. rozwoju inwestycji BUDMAT - Bogdan Więcek.

Drugi projekt realizowany będzie przez Miasto Sochaczew, a jego celem jest w szczególności odnowa zdegradowanego Centrum Sochaczewa przez przebudowę Placu Armii Ludowej wraz z przyległymi ulicami oraz stworzeniem w tym obszarze strefy płatnego parkowania. Ze środków pożyczki zrealizowana zostanie przebudowa oraz modernizacja infrastruktury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych centrum Sochaczewa wraz z nadaniem istniejącym obiektom i przestrzeniom właściwych funkcji, ważnych z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców. Wartość netto tego przedsięwzięcia wynosi ok. 2 mln zł, a kwota udzielonej pożyczki to 1,7 mln zł, z oprocentowaniem 0,92 % w skali roku.

- Realizacja tego projektu wydatnie przyczyni się do poprawy atrakcyjności miasta Sochaczew, podniesienia jakości życia jego mieszkańców, a także rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wsparcie oferowane w ramach inicjatywy JESSICA to niezwykle atrakcyjny instrument finansowania, zwłaszcza dla inwestycji o wyraźnych aspektach prospołecznych - powiedziała Urszula Cielniak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
Obie inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczek inwestorzy nie poniosą żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA.

Obecnie BGK jest w trakcie oceny 13 wniosków o pożyczkę na finansowanie Projektów Miejskich zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego. Kolejne decyzje podjęte zostaną jeszcze w czerwcu.