Powrót

Pierwsza inwestycja komunalna na Mazowszu finansowana z pożyczki JESSICA

31 lipca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Miastem Warka umowę pożyczki na realizację projektu miejskiego „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce" - zadanie II „Przebudowa kotłowni oraz instalacja solarna i system monitoringu".

To pierwszy projekt JESSICA na Mazowszu z obszaru efektywności energetycznej. Zrealizuje go Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2013-2015. Wartość netto tego projektu wynosi 2 575 000 zł, a kwota udzielonej pożyczki to 1 930 000 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, zagwarantowanie odbiorcom niezakłóconych dostaw ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej polegająca na zmniejszeniu kosztów wytwarzania jednostki ciepła, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, a przez to pozytywnym wpływem na środowisko.

Rezultatami projektu finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie oszczędność energii elektrycznej na poziomie 108,6 MWh/rok, spadek zużycia energii pierwotnej na poziomie 11,9 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku węgla na poziomie 619 ton/rok.

Preferencyjne pożyczki na projekty energetyczne w mazowieckich miastach są dostępne w ramach inicjatywy JESSICA finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka".

W ramach środków unijnych powierzonych przez samorząd województwa, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (działające jako tzw. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich) oferują podmiotom prywatnym i publicznym pożyczki na projekty dotyczące:

  1. Odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, biomasa, biogaz, geotermiczna, także w powiązaniu z takimi zagadnieniami jak: efektywność energetyczna, kogeneracja/ poligeneracja, przetwarzanie i użytkowanie energii).
  2. Efektywności energetycznej, elektroenergetyki (budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wywarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa).
  3. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne).

Oferowane pożyczki mają preferencyjne warunki:

  • okres finansowania - do 20 lat
  • karencja w spłacie - do jednego roku po zakończeniu realizacji inwestycji (w spłacie kapitału)
  • udział pożyczki JESSICA w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu - do 75%
  • brak opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki 
  • uruchamianie pożyczek - na podstawie faktur lub zaliczkowo 
  • oprocentowanie - stopa referencyjna NBP (w chwili obecnej 2,50%) pomniejszana o tzw. wskaźnik społeczny wynoszący maksymalnie 80%.

Czytaj więcej