Powrót

Oświadczenie w sprawie zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego

W związku z ukazaniem się w dzisiejszej Rzeczpospolitej artykułu pt. „Wątpliwy konkurs na finanse państwa" autorstwa Izabeli Kacprzak informujemy, że procedura zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo zamówień publicznych" z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

Intencją BGK jest dostosowanie rozwiązań informatycznych do obecnych i przyszłych wymagań rozwijanej działalności. W drugiej połowie 2011 roku wykonana została szczegółowa analiza kluczowych procesów i produktów w BGK. Przeanalizowano również wszystkie wspierające je systemy informatyczne. Proces ten wspomagany jest przez zespół konsultantów, kierowany przez Ernst & Young - nadzorująca prace i odpowiedzialna za analizę biznesową, w skład którego wchodzą firmy: Capgemini - odpowiedzialna za część infrastrukturalną i systemy IT oraz Kancelaria Cameron McKenna - w zakresie której leżą kwestie prawne.

Wnioski płynące z powyższej analizy pozwoliły postawić następującą diagnozę: obecna infrastruktura IT BGK nie będzie mogła zaspokoić rosnących potrzeb biznesowych, to znaczy przewidywanej liczby zlecanych transakcji, wymogu bezpośredniego łączenia się z systemami klientów i integracji z przygotowywaną nową platformą obsługi podstawowych procesów. Uwzględniając strategię Banku na najbliższe lata i stawiane przed Bankiem zadania, konsultanci przedstawili rekomendację odnośnie wdrożenia nowego rozwiązania, jakim będzie centralny system bankowy.

Postępowanie toczy się zgodnie z trybem określonym przez ustawę „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 roku, zgodnie z którą ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z uwagi na fakt, iż jego wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość 200 tysięcy euro.

Zasadą Banku jest prowadzenie procesu wyboru nowego systemu w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych" przy tak poważnym i kosztownym przedsięwzięciu jak zmiana systemu informatycznego, nie jest możliwe, wbrew sugestii zawartej w artykule, by dotychczasowy dostawca był wyłaniany w drodze prostej aktualizacji i aneksowania dotychczas obowiązującej umowy. Bank zdecydował się na trudną procedurę wyboru dostawcy w drodze dialogu konkurencyjnego z uwagi na fakt, że specyfika działalności BGK wymaga szczegółowego omówienia zakresu i warunków zamówienia przed podjęciem decyzji co do kształtu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy podkreślić, że przewidziany prawem tryb dialogu konkurencyjnego jest specjalnie dedykowany do tego typu skomplikowanych przedsięwzięć. Dzięki takiemu podejściu wszyscy profesjonalni dostawcy mają możliwość szczegółowego zapoznania się ze specyfiką BGK.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że jest to obecnie jeden z największych projektów informatycznych w sektorze bankowym, a rozpoczętym postępowaniem są zainteresowani nie tylko dostawcy systemu, ale także organ właścicielski, jak również państwowe organy kontrolujące. Proces wyboru dostawcy jest i będzie monitorowany przez powyższe instytucje, a Bank przekazuje informacje o postępach projektu na bieżąco. Priorytetem w tym przedsięwzięciu jest zapewnienie rozwiązań spełniających oczekiwania biznesowe i przy zachowaniu równego traktowania wszystkich dostawców.

Przywołana w tekście Pani Izabeli Kacprzak kwota 20 mln zł została określona przez BGK wraz z konsultantami na etapie przygotowania materiałów do postępowania, w oparciu o szczegółową analizę odpowiedzi na zapytanie o informację (RFI- z ang. Request for information), które Bank skierował do potencjalnych dostawców. Pamiętać należy o powodzie, dla którego w ogóle określa się tego typu warunki w postępowaniach publicznych. Nie chodzi tu wyłącznie o kwotę, ale o przedsięwzięcie o określonej wartości. Mamy do czynienia z projektem wdrożeniowym o minimalnej wartości równej 20 mln zł. To wdrożenie (którego złożoność i skalę ocenia się poprzez wartość zamówienia), ma być weryfikatorem zdolności ekonomicznej, kompetencyjnej i projektowej potencjalnego dostawcy. Jest zatem jednym ze sposobów weryfikacji jego doświadczenia. Jak już wspomnieliśmy, jest to projekt unikatowy, dlatego by wyłonić dostawcę systemu, który podoła wyzwaniu, musimy zastosować odpowiednie (porównywalne z naszym projektem) kryteria.

Bank prowadzi systematyczne działania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze informacje na ten temat zostały przekazane zainteresowanym w drugiej połowie 2011 roku w trakcie analizy przedwdrożeniowej, kiedy to BGK wystąpił z pytaniem o informację w zakresie potencjalnego wdrożenia systemu centralnego (przywołane wcześniej RFI). Zapytanie to zostało upublicznione na stronach internetowych Banku w części dedykowanej zamówieniom publicznym. Materiały z zapytania zostały przekazane następującym firmom: Accenture, ADTG, Asseco Poland, CGI, Deloitte S.A., Fidelity National Information Services, Fisery, HP Polska Sp. z o.o., Infovide-Matrix, IBM, ITG, Misys, Oracle Polska, Positive Advisory, SAP Polska, Software Mind, Sygnity GK.

Następnie, po ogłoszeniu w dniu 24 stycznia br. postępowania na wybór i dostawę systemu, wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez BGK. Do przygotowanej przez Bank specyfikacji wymogów dopuszczenia do postępowania zgłoszone zostały do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) tylko dwa odwołania. Swój sprzeciw wyraziła firma Asseco i firma SAP kwestionując wybrane elementy wymogów, a nie całość postępowania. Do protestu firmy SAP przyłączyła się firma ITG, natomiast w postępowaniu przed KIO stawiła się firma Sygnity i HP, podzielając stanowisko Banku. Wątpliwości Asseco i SAP dotyczyły: wartości projektów które miały być przedstawiane w referencjach, konieczności wykazania się odpowiednią ilością wdrożeń, ograniczenia konkurencji i równego traktowania wykonawców, możliwości prezentowania referencji firm trzecich, wymogu przedstawienia przynajmniej dwóch podmiotów niepowiązanych mogących świadczyć usługi utrzymania systemu, wskazując jednocześnie na fakt braku definicji instytucji finansowej i sugerując szerokie jej otwarcie. Wszystkie te zarzuty zostały przez Krajową Izbę Odwoławczą oddalone w dniu 13 lutego br. jako bezpodstawne. KIO poleciła jedynie doprecyzowanie definicji instytucji finansowej, zaznaczając jednocześnie, że definicja ta nie może być tak szeroka jak oczekiwał tego odwołujący się. Bank zrealizował zalecenie KIO i ogłosił nowy termin składania ofert, który minął 20 marca br.

W postępowaniu, którego przedmiotem jest „Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania", prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyli w dniu 20 marca br. następujący wykonawcy:
1.Konsorcjum - Accenture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa wraz z Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław;

2. Konsorcjum - Wincor Nixdorf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Popularna 82, 02-226 Warszawa oraz Callatay&Wouters, z siedzibą w Brukseli, Tervuren Plaza, Av.de Tervuren Iaan 226, B-1150 Belgia;

3. Konsorcjum - Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa oraz Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

Wykonawcy do pierwszego etapu nie zostali jeszcze wyłonieni. 20 marca br. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją artykułów 60a - 60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, lista wykonawców zaproszonych do dialogu znana będzie po dokonaniu ocen złożonych wniosków.

Na zakończenie z ubolewaniem należy przyjąć fakt, że z bardzo szczegółowej merytorycznej odpowiedzi BGK na pytania dziennikarza „Rzeczpospolitej" nie wykorzystano kluczowych informacji, które świadczą o profesjonalizmie w przeprowadzeniu procesu wyboru centralnego systemu informatycznego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.