Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Pile przy ul. Dr F. Witaszka 2a w budynku biurowo-mieszkalnym, zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/6 o pow. 0,0865 ha:
a) lokalu użytkowego o powierzchni 1299,79 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1I/00005823/7 przez Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 145273/186996 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
b) garażu o powierzchni 20,18 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1I/00019141/3 przez Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 2018/186996 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość w dniu ogłoszenia przetargu jest obciążona dwoma umowami najmu obejmującymi:
• pomieszczenie na parterze budynku o powierzchni 14,24 m2 - umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2017 r., z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 9-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
• pomieszczenia na III piętrze budynku o łącznej powierzchni 74,79 m2 wraz z udziałem w powierzchni wspólnej wynoszącym 10%, tj. 7,48 m2 - umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 15.09.2016 r., z możliwością jej przedłużenia na okres kolejnych 5 lat.

Teren, na którym znajdują się nieruchomości jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu placu Stanisława Staszica, uchwalonym przez Radę Miasta Piły w 2004 r. Zgodnie z powyższym planem nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 758 000,00 zł.
Wadium wynosi 375 800,00 zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje majątku ruchomego, którego sprzedaż może być przedmiotem odrębnych negocjacji.

Zasady przetargu:

1. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 333, bez udziału oferentów.
2. Do sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowych nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
3. Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem transakcji, w tym koszty notarialne zawarcia umów, koszty sądowe, podatki i inne.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
a) w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619,
bądź
b) w formie gwarancji bankowej (nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie) złożonej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Piła ul. Witaszka 2a" w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. do godziny 15.00.

5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. rachunek. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg Piła ul. Witaszka 2a".

6. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, będzie zwrócone niezwłocznie po ostatecznym zakończeniu przetargu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni od dnia powiadomienia oferenta, który wygra przetarg, o gotowości BGK do podpisania umowy sprzedaży przedwstępnej i/lub przyrzeczonej, uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie oferenta, albo nie uiści on zaliczki na poczet ceny nabycia.

7. Termin złożenia oferty, pocztą poleconą lub osobiście, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Piła ul. Witaszka 2a", w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, upływa w dniu 16 listopada 2012 r., o godz. 15.00. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 15.00 zostanie doręczona pod w/w adres. Nie złożenie oferty w w/w terminie skutkuje odesłaniem jej, bez otwarcia koperty, na adres nadawcy wskazany na kopercie (w przypadku braku adresu nadawcy koperta zostanie zniszczona).

8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a ponadto powinna zawierać:

 • datę sporządzenia oferty,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP oferenta, a jeżeli oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - nazwę, adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), NIP i REGON, 
 • w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem stosowne zezwolenie lub stosowną promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) - w przypadku załączenia do oferty promesy oferent zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi przetargu wskazanego zezwolenia przed zawarciem pomiędzy stronami notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ze skutkiem rozporządzającym, 
 • w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą pisemne oświadczenie, że nie pozostają w związku małżeńskim, a jeżeli w nim pozostają pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. W przypadku osób fizycznych posiadających rozdzielność majątkową kopię umowy o rozdzielności majątkowej,
 • oferowaną cenę nabycia wyrażoną w złotych polskich i sposób zapłaty ceny,
 • oferowaną wysokość zaliczki płatnej przed zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży, nie mniejszą niż 10% ceny oferowanej,
 • termin związania ofertą, nie krótszy niż 45 dni, od dnia powiadomienia oferenta przez BGK o gotowości do zawarcia umowy sprzedaży ze skutkiem rozporządzającym (przyrzeczonej);

oraz dołączone do oferty:

 • aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji),
 • ostatnie sprawozdania: z działalności i finansowe (dotyczy podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do sporządzania wymienionych sprawozdań),
 • oświadczenie oferenta o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność ceny sprzedaży.
 • oświadczenie oferenta, iż: w stosunku do niego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
 • potwierdzenie oryginałem dokumentu dokonania wpłaty wadium lub gwarancja bankową (wadialna),
 • oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z treścią ogłoszenia prasowego, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia warunku, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.), tj. od wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży przez Ministra Skarbu Państwa, 
 • oświadczenie oferenta, zawierające zobowiązanie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów notarialnych zawarcia umowy przedwstępnej oraz umowy rozporządzającej, kosztów sądowych, podatków, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych i innych,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Ujemne skutki niezapoznania się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym i prawnym obciążają przystępującego do przetargu.

Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim.
Załączniki do oferty powinny być złożone w oryginałach lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, chyba że wyraźnie zaznaczone zostało powyżej, że niektóre z nich powinny być złożone w oryginale.

9. Warunkiem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ze skutkiem rozporządzającym (przyrzeczonej) z oferentem jest:
a) zgoda Ministra Skarbu Państwa na zawarcie tej umowy, udzielona w trybie określonym w art. 5a - 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.),
b) wpłacenie na wskazane przez BGK konto zaoferowanej ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wadium zaliczonego na poczet ceny sprzedaży,
c) w przypadku gdy oferent jest cudzoziemcem zobowiązanym ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

10. Zawarcie z oferentem, wyłonionym w ramach przetargu, notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ze skutkiem rozporządzającym (przyrzeczonej) poprzedzi zawarcie z nim przedwstępnej umowy sprzedaży, w formie notarialnej. BGK wystąpi do Ministra Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu ze skutkiem rozporządzającym po zawarciu z oferentem przedwstępnej umowy sprzedaży.

11. Zawarcie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.

12. BGK zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane.

14. W imieniu BGK decyzję podejmuje Zarząd BGK.

15. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu. Z posiadanymi przez BGK dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu można zapoznać się w Centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).

16. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Wydziału Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 - 16.00.