Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Bielsku-Białej i Kaliszu

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami stanowiącymi własność Banku Gospodarstwa Krajowego, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 19 oraz w Kaliszu przy pl. Bogusławskiego 2.

Nieruchomości będą przedmiotem przetargu jako dwie odrębne pozycje przetargowe.

Pozycja 1
Nieruchomość położona w Bielsko-Białej przy ul. Sixta 19, w obrębie ewidencyjnym nr 0056, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 111 i 168/3 o łącznej powierzchni 0,2509 ha, zabudowana wielokondygnacyjnym budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni całkowitej 4 433,80 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni 48,57 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr BB1B/00004811/3 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

W budynku znajduje się część mieszkalna, składająca się z dziewięciu lokali mieszkalnych. Na dzień ogłoszenia przetargu używanych jest pięć z nich, w tym cztery na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, jeden natomiast używany jest bez tytułu prawnego.
W części biurowej tego budynku na podstawie umowy najmu używany jest lokal stanowiący dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 49,21 m2 oraz część powierzchni dachu. Umowa ta, zawarta jest na czas nieoznaczony i jest możliwa do rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała działki ewidencyjne nr 111 i 168/3 położone są w obszarze strefy komercyjno - wytwórczej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 011 000,00 (słownie: siedem milionów jedenaście tysięcy) zł.
Wadium wynosi 701 100,00 (słownie: siedemset jeden tysięcy sto)zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje majątku ruchomego, którego sprzedaż może być przedmiotem odrębnych negocjacji.


Pozycja 2

Nieruchomość położona w Kaliszu przy pl. Bogusławskiego 2, w obrębie ewidencyjnym nr 0034, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 19, o powierzchni 0,4495 ha, zabudowana wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni całkowitej 3713,36 m² oraz dwoma budynkami transportu i łączności o łącznej powierzchni całkowitej 56,08 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr KZ1A00002325/6 przez Sąd Rejonowy w Kaliszu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
W budynku biurowym znajduje się część mieszkalna, składająca się z trzynastu lokali mieszkalnych. Na dzień ogłoszenia przetargu używanych jest sześć z nich, w tym pięć na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, jeden natomiast używany jest bez tytułu prawnego.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 lipca 1991 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków pod nr 624/A jako zespół bankowy w Kaliszu przy pl. Bogusławskiego 2, wybudowany w latach 1919-1922, według projektu architekta prof. Mariana Lelewicza, w stylu neoklasycznym.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza działka ewidencyjna nr 19 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 664 000,00 (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) zł.
Wadium wynosi 566 400,00 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje majątku ruchomego, którego sprzedaż może być przedmiotem odrębnych negocjacji.

 

Zasady przetargu:

1. Przetarg odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 333.
2. Do sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowych nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
3. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym w szczególności koszty notarialne zawarcia umów, koszty sądowe, podatki.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
a) w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619,
bądź
b) w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, złożonej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Bielsko-Biała ul. Sixta 19" lub „Przetarg Kalisz pl. Bogusławskiego 2" w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do 23 listopada 2012 r. do godziny 15.00.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy umieścić „Przetarg Bielsko-Biała ul. Sixta 19" lub „Przetarg Kalisz pl. Bogusławskiego 2". Wadium nie podlega oprocentowaniu.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.

8. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej:
a) dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych,
b) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 3 miesiące przed przetargiem, umowę spółki cywilnej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
c) aktualnego odpisu z KRS wydanego nie później niż 3 miesiące przed przetargiem - w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru,
d) zezwolenia albo przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) - w przypadku uczestnika przetargu będącego cudzoziemcem,
e) pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość lub ich kserokopii potwierdzonych notarialne - w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika,
f) umowy o rozdzielności majątkowej albo pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie - w przypadku, gdy przedmiot przetargu ma zostać nabyty do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuję tylko jeden małżonek;
g) ostatniego sprawozdania finansowego oraz z działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie ustaw do sporządzania wymienionych sprawozdań,
h) oświadczenia, iż w stosunku do niego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
i) potwierdzenia w oryginale wniesienia wadium,
j) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przedmiotem przetargu oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jego warunków,
k) oświadczenia, że akceptuje warunek, w którym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu uzależnione jest od wyrażenia zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.),
l) oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności niezbędnych opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków,
m) oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu.
Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.

9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:
a) zgoda Ministra Skarbu Państwa na zawarcie tej umowy, udzielona na podstawie art. 5a - 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.),
b) wpłacenie na rachunek wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium zaliczonego na poczet ceny sprzedaży przedmiotu przetargu,
c) okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.

10. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej. Równocześnie BGK wystąpi do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

11. Zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.

12. BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane.

14. W imieniu BGK decyzję podejmuje Zarząd BGK.

15. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

16. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanymi pracownikami Centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).

17. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Wydziału Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 - 16.00.