Powrót

Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości w Bielsku-Białej i Sopocie

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

OGŁASZA
rokowania

na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami stanowiącymi własność Banku Gospodarstwa Krajowego, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 19 (Pozycja 1) oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 764 (Pozycja 2).

Nieruchomości będące przedmiotem rokowań stanowią dwie odrębne pozycje.


Pozycja 1

Nieruchomość położona w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 19, w obrębie ewidencyjnym nr 0056, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 111 i 168/3 o łącznej powierzchni 0,2509 ha, zabudowana wielokondygnacyjnym budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni całkowitej 4 433,19 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni całkowitej 50,02 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr BB1B/00004811/3 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała działki ewidencyjne  nr 111 i 168/3 położone są w obszarze strefy komercyjno – wytwórczej.


Pozycja 2

Nieruchomość położona w Sopocie przy al. Niepodległości 764, w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 160 o powierzchni 0,0876 ha, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 635,82 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 32,93 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GD1S/00006428/2 przez Sąd Rejonowy w Sopocie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolu C-2/04 zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/425/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r., zgodnie, z którym przeznaczenie nieruchomości to funkcja MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej), max. dla usług – 100% powierzchni użytkowej.


Rokowania będą się odbywać w dwóch etapach.

Etap I - rozpoczęcie rokowań – nastąpi w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 313 i będzie polegał na wstępnej weryfikacji przez Komisję prowadzącą rokowania złożonych w wyznaczonym terminie ofert nabycia nieruchomości wymienionych w poszczególnych pozycjach.

Oferty można nadsyłać listem poleconym lub składać osobiście, w zamkniętych kopertach z napisem w zależności od pozycji: „Rokowania Bielsko-Biała” lub „Rokowania Sopot”, w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, do dnia 17 grudnia 2015 r., do godz. 16.00. Wymagana zawartość oferty określona jest w pełnej treści ogłoszenia o rokowaniach.

Etap II - kontynuacja rokowań – rozpocznie się w momencie rozstrzygnięcia etapu I. Oferenci, których oferty zostaną pozytywnie zweryfikowane w I etapie przez Komisję prowadzącą rokowania, zostaną zaproszeni do negocjacji, których celem będzie ustalenie najkorzystniejszych dla Banku Gospodarstwa Krajowego warunków zbycia nieruchomości, będących przedmiotem rokowań.

Po zamknięciu rokowań, warunki najlepszej z punktu widzenia BGK oferty, będące warunkami zbycia nieruchomości, zostaną przedstawione organom Banku Gospodarstwa Krajowego celem akceptacji.

Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań z oferentem, który rokowania wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej. Równocześnie BGK wystąpi do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu rokowań.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu rokowań. Z posiadanymi przez BGK dokumentami dotyczącymi przedmiotu rokowań można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się ze wskazanym pracownikiem Centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).

Szczegółowe warunki i zasady rokowań są określone w pełnej treści ogłoszenia o rokowaniach oraz w Regulaminie rokowań dostępnym w Wydziale Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK. Wyjaśnień w sprawach związanych z rokowaniami udziela pracownik tego wydziału, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 – 16.00, filip.kowalski@bgk.pl.