Powrót

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Pile

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OGŁASZA
rokowania

na zbycie nieruchomości położonych w Pile przy ul. Dr F. Witaszka 2a w budynku biurowo-mieszkalnym, zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 316/6 o pow. 0,0865 ha:

a) lokalu użytkowego o powierzchni 1299,79 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1I/00005823/7 przez Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 145273/186996 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
b) garażu o powierzchni 20,18 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1I/00019141/3 przez Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 2018/186996 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość w dniu ogłoszenia rokowań jest obciążona dwoma umowami najmu obejmującymi:

 • pomieszczenie na parterze budynku o powierzchni 14,24 m2 - umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2017 r., z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 9-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • pomieszczenia na III piętrze budynku o łącznej powierzchni 74,79 m2 wraz z udziałem w powierzchni wspólnej wynoszącym 10%, tj. 7,48 m2 - umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 15.09.2016 r., z możliwością jej przedłużenia na okres kolejnych 5 lat.

Teren, na którym znajdują się nieruchomości jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu placu Stanisława Staszica, uchwalonym przez Radę Miasta Piły w 2004 r. Zgodnie z powyższym planem nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Zasady rokowań:

 1. Rokowania będą się odbywać w dwóch etapach.
 2. Etap I - rozpoczęcie rokowań - nastąpi w dniu 23 września 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 313 i będzie polegał na wstępnej weryfikacji przez Komisję prowadzącą rokowania złożonych w wyznaczonym terminie ofert nabycia nieruchomości.
 3. Oferty można nadsyłać listem poleconym lub składać osobiście, w zamkniętych kopertach
  z napisem „Rokowania Piła", w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, do dnia 22 września 2014 r., do godz. 16.00. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia 22 września 2015 r. do godz. 16.00 zostanie doręczona pod wyżej wymieniony adres. Oferta złożona po tym terminie skutkuje odesłaniem, bez otwarcia koperty, na adres nadawcy wskazany na kopercie (w przypadku braku adresu nadawcy koperta zostanie zniszczona).
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a ponadto powinna zawierać:
  • datę sporządzenia oferty;
  • imię, nazwisko, adres oferenta, a jeżeli oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - nazwę, adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), NIP i REGON;
  • oferowaną cenę nabycia przedmiotu rokowań wyrażoną w złotych polskich i sposób jej zapłaty;
  • informację czy oferowana cena nabycia nieruchomości w formie rokowań jest ostateczna;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • termin związania ofertą, nie krótszy niż 120 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oferty przez oferenta.
 5. O wynikach I etapu rokowań wszyscy oferenci, którzy złożą oferty w wyznaczonym terminie, zostaną powiadomieni pisemnie przez Komisję prowadzącą rokowania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia I etapu rokowań.
 6. Etap II - kontynuacja rokowań - rozpocznie się w momencie rozstrzygnięcia etapu I. Oferenci, których oferty zostaną pozytywnie zweryfikowane w I etapie przez Komisję prowadzącą rokowania, zostaną zaproszeni do negocjacji, których celem będzie ustalenie najkorzystniejszych dla Banku Gospodarstwa Krajowego warunków zbycia nieruchomości, będącej przedmiotem rokowań.
 7. Oferenci w II etapie rokowań zostaną zobligowani do wniesienia wadium:
  a) w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr
  62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 bądź
  b) w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, złożonej na ręce Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji prowadzącej rokowania,
  w wysokości 20 000,00 PLN.
 8. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wniesione przez oferenta, który rokowania wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu rokowań. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni kalendarzowych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu rokowań z wynikiem negatywnym. Terminem zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań z wynikiem negatywnym jest moment podpisania przez Komisję prowadzącą rokowania, protokołu z rokowań, o czym oferenci uczestniczący w II etapie rokowań zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania tego protokołu. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia oferenta, który rokowania wygrał, o gotowości BGK do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań, oferent ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta
  z innych przyczyn leżących po stronie oferenta. Z uzasadnionych przyczyn BGK może ten termin przesunąć.
 9. Komisja prowadząca rokowania, w II etapie może wezwać oferentów do uzupełnienia złożonych ofert, m.in. o następujące dokumenty:
  • oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do rokowań - w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  • zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) - w przypadku gdy oferent jest cudzoziemcem; w przypadku załączenia do oferty promesy, oferent zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi rokowań zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu rokowań;
  • aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania uzupełnienia oferty - w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760) oraz w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);
  • ostatnie sprawozdanie finansowe oraz z działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie ustaw do sporządzania wymienionych sprawozdań;
  • oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność oferowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań;
  • oświadczenie, iż w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
  • oświadczenie o akceptacji warunku, w którym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu rokowań jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgodnie z art. 5a i art. 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224);
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
  z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu rokowań, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają oferenta.
  Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim.
  Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.
 10. Po zamknięciu rokowań, warunki najlepszej z punktu widzenia Komisji oferty, będące warunkami zbycia nieruchomości, zostaną przedstawione organom Banku Gospodarstwa Krajowego celem akceptacji.

 

Finalizacja procesu sprzedaży
Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż przedmiotu rokowań podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu rokowań, w tym w szczególności koszty notarialne zawarcia umów, koszty sądowe, podatki.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu rokowań z oferentem, który rokowania wygrał, jest:
a) zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie tej umowy, udzielona na podstawie art. 5a i art. 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224);
b) wpłacenie na rachunek wskazany przez BGK zaoferowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań, pomniejszonej o kwotę wadium zaliczonego na poczet ceny sprzedaży przedmiotu rokowań;
c) okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - w przypadku gdy oferent, który rokowania wygrał, jest cudzoziemcem.

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu rokowań z oferentem, który rokowania wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej. Równocześnie BGK wystąpi do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu rokowań.

Zawarcie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży przedmiotu rokowań nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.
BGK zastrzega sobie prawo zmiany warunków rokowań, swobodnego wyboru oferty, zakończenia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu rokowań. Z posiadanymi przez BGK dokumentami dotyczącymi przedmiotu rokowań można zapoznać się w centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).

Szczegółowe zasady rokowań są określone w Regulaminie rokowań dostępnym w Wydziale Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK. Wyjaśnień w sprawach związanych z rokowaniami udziela pracownik tego wydziału, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 - 16.00, filip.kowalski@bgk.com.pl