Powrót

Od 26 czerwca 2017 r. zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Zmiany wymagań dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Banki podlegają przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza zakres wymaganych informacji towarzyszących przekazywaniu środków pieniężnych wysyłanych lub otrzymywanych przez dostawcę usług płatniczych mającego siedzibę w Unii Europejskiej, bez względu na kanał transmisji (papierowy, elektroniczny). W konsekwencji od 26 czerwca 2017 r. wszelkie transfery środków pieniężnych, niezależnie od kwoty lub waluty, muszą uwzględniać następujące informacje1:

  • Numer rachunku zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
  • Pełną nazwę/imię i nazwisko zarówno płatnika, jak i odbiorcy.
  • Pełny adres płatnika: kraj i miasto, uzupełnione o nazwę ulicy, numer i kod pocztowy, jeśli stosowany.

Począwszy od dnia 26 czerwca 2017r., jakiekolwiek transfery środków pieniężnych z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o płatniku i/lub odbiorcy mogą zostać odrzucone.

 

 

[1] Dla dostawcy usług płatniczych z siedzibą (założonego) w EEA, Regulacja 2015/847 stanowi, że dla przepływów finansowych wewnątrz EEA, dostawca usług może dostarczyć tylko numer konta płatności (albo unikalny identyfikator) płatnika i odbiorcy.