W dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2011 roku dwie serie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości nominalnej 2 mld złotych zadebiutowały na ASO Catalyst (rynek hurtowy).

Obligacje te zostały wyemitowane w lutym bieżącego roku w ramach programu emisji papierów dłużnych o łącznej wartości 5 mld PLN. Wyemitowane papiery mają zapadalność odpowiednio 2 i 4 lata. Są to obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W trakcie debiutu prezentację na temat Banku Gospodarstwa Krajowego i debiutujących na Catalyst papierów poprowadził Prezes Zarządu BGK - Tomasz Mironczuk.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszego debiutu pod adresem

 

http://infogielda.pl/doktrans/20110309_bgk.wmv