Prezes Rady Ministrów Beata Szydło zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o BGK ustaliła 6-osobowy skład Zarządu na podstawie wskazań Ministrów Rozwoju, Finansów oraz Infrastruktury i Budownictwa.

Do Zarządu BGK powołani zostali: Paweł Nierada, Wojciech Hann, Włodzimierz Kocon oraz Przemysław Cieszyński. Jednocześnie Premier Beata Szydło podjęła czynności w celu uzupełnienia składu Zarządu do pełnego, 6- osobowego składu, zwracając się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na objęcie funkcji przez dodatkowych dwóch kandydatów.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a i art. 3 ustawy o BGK Zarząd jest zdolny do kierowania działalnością banku i podejmowania uchwał, jeżeli liczy co najmniej 3 członków.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.