Powrót

Nowy „Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego” wszedł w życie

W związku ze stopniowym wchodzeniem w życie kolejnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji), BGK przygotował nowy Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie do wymogów dotyczących centralnego rozliczania transakcji pochodnych na stopę procentową w instytucjach pełniących funkcję centralnego kontrahenta (Central Counterparty – CCP). W związku z powyższym, w znowelizowanym Regulaminie wprowadzono rozwiązania umożliwiające rozliczanie transakcji za pośrednictwem CCP.

Ponadto, wprowadzono zmiany wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) o niezgodności przepisu art. 97 prawa bankowego w zakresie możliwości wystawiania przez banki, bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) z Konstytucją RP, zastępując możliwość dochodzenia roszczeń Banku w oparciu o oświadczenie klienta złożone w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego lub na podstawie złożonego przez klienta weksla in blanco.

Dodatkowo podjęto decyzję o usunięciu przepisów dotyczących wnoszenia opłat i prowizji z tytułu transakcji pochodnych oraz modyfikacji wymogów dotyczących ustanawiania hasła identyfikacyjnego.

Znowelizowany Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego wszedł w życie z dniem 13 października 2015 r.

Pliki do pobrania