Zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Uprzejmie informujemy, że od 7 marca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Zmiany wprowadzone w ww. regulaminie wynikają z nowelizacji przepisów o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r.) w świetle, której BGK nie jest podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne oraz konieczności dostosowania zapisów do innych zewnętrznych  i wewnętrznych regulacji obowiązujących w banku.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  1. zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje/skargi przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
  2. usunięcia zapisów dotyczących wystawiania przez bank certyfikatów;
  3. doprecyzowania przepisów  odnośnie: udostępniania usług w BGK-ZLECENIA, zasad składania i realizacji operacji   aktywnych, bezpieczeństwa korzystania z BGK-ZLECENIA, blokowania dostępu do systemu, wsparcia dla klienta korzystającego z BGK-ZLECENIA, postanowień końcowych oraz przywołania obowiązujących aktów prawnych.

Znowelizowany regulamin w pełnym brzmieniu jest udostępniony na stronie: 

www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/

Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Instytucja i Dysponent są uprawnieni do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanych przez bank zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem odpowiednio Umowy albo Umowy z Dysponentem. Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy albo Umowy z Dysponentem w powyższym terminie oznacza, że Instytucja i odpowiednio Dysponent wyraża zgodę na  zmiany Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.