Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na współfinansowanie budowy kolejnych odcinków tras S7 i S8.

Umowa „S7 & S8 EXPRESSWAYS (TEN) II – POLAND” dotyczy kredytu długoterminowego na 325 mln euro, czyli ok. 1,4 mld zł. Środki wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)* i będą przeznaczone na współfinansowanie budowy dróg ekspresowych: S7 na odcinku Napierki-Płońsk i S8 w części Wyszków – granica województwa mazowieckiego. Łącznie powstanie 109,8 km nowych dróg. Obie drogi ekspresowe wchodzą w skład transeuropejskiej sieci TEN-T.

S7 to trasa, która docelowo łączyć ma Gdańsk z Rabką-Zdrój. Projektowana całkowita długość szlaku wynosi 706 km, co w momencie realizacji uczyni ją najdłuższą trasą szybkiego ruchu w naszym kraju.

S8 z kolei połączy Wrocław z Białymstokiem. Wytyczona przez Łódź i Warszawę trasa będzie miała długość 565 km. Co istotne – każdy nowy odcinek drogi ekspresowej jest równoznaczny z przełożeniem ruchu ze starej drogi krajowej nr 8, jednej z najbardziej niebezpiecznych w Polsce, nazywanej często drogą śmierci.

Odcinek Wyszków-granica województwa mazowieckiego prowadzony jest w I Transeuropejskim Korytarzu Transportowym Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki, tzw. Via Baltica.

To już 32. umowa pomiędzy EBI a BGK na rzecz KFD. Pierwszą banki podpisały w 2005 roku. Ich łączna dotychczasowa wartość to 11,8 mld euro. Środki kredytowe pochodzące z EBI zaangażowane były i są w budowę ok.: 867 km autostrad, 1244 km dróg ekspresowych oraz 251 km obwodnic.

Bank Gospodarstwa Krajowego(BGK) to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzieliło kredytów o wartości 4,44 mld EUR.

* Krajowy Fundusz Drogowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057) funkcjonuje w strukturach banku od 2004 r. Krajowy Fundusz Drogowy utworzono w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg krajowych oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg krajowych. Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych i finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad