Powrót

Nowość technologii, nowość produktu – jak to rozumieć?

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami zadawanymi przez przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu na innowacje technologiczne POIR, zamieszczamy poniższy komentarz w zakresie innowacyjności projektu:

Kryteria wyboru projektów w konkursie nr 7 wprowadzają m.in. zmianę dotychczasowego sposobu określania nowości rezultatu projektu, tj. produktu, procesu lub usługi.

W kryteriach dla konkursu nr 7, nowość rezultatu oceniana jest głównie w ramach kryterium 3, podkryterium B według następującej skali punktowej:

6 punktów – w przypadku gdy planowany do wytwarzania/uruchomienia produkt/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. posiadający potencjał korzystnie wpływający na dalszy jej rozwój) na poziomie światowym lub

3 punkty – w przypadku gdy analogiczny warunek jest spełniony na poziomie RP.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków, szczególnie gdy rezultat projektu stanowi nowość w jedynie stosunku do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w opisywanym podkryterium nie przyznaje się punktów, ale nie stanowi o negatywnej ocenie projektu w przypadku pozytywnej oceny w ramach kryteriów obligatoryjnych.

Niezależnie od powyższego, aby inwestycja technologiczna mogła zostać uznana za zgodną z zasadami obowiązującymi w poddziałaniu 3.2.2 POIR, rezultat projektu musi być również efektem wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, nowej technologii spełniającej kryteria wyboru projektów.

Kryterium 1, podkryterium B stanowi, że taką nową technologią może być jedynie technologia nie stanowiąca kopii lub powielenia innej, już istniejącej technologii. Zatem aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, wnioskodawca musi wykazać, że wdrażać będzie całkiem nową technologię, np. stanowiącą efekt jego własnego opracowania (np. prac B+R). Przy ocenie tego podkryterium, eksperci oceniający projekt będą weryfikować czy technologia ta faktycznie stanowi nowość. W przypadku braku możliwości potwierdzenia jej nowości, np. uznania, że technologie analogiczne do technologii przedstawianej przez wnioskodawcę już istnieją, projekt zostanie oceniony negatywnie.

Należy również zauważyć, że jako wdrażana w ramach projektu technologia nie może być uznane rozwiązanie, które jest już wdrożone np. w nabywanych urządzeniach. W tym przypadku należy bowiem uznać, że wdrożenia technologii dokonał już producent danego urządzenia na etapie jego produkcji, a wnioskodawca będzie jedynie ją stosował, wykorzystując funkcjonalności nabywanych urządzeń. Oceniane jest to przez ekspertów w ramach Kryterium 1, podkryterium C.