Powrót

Nowe Wytyczne – Komunikat dotyczący sposobu upubliczniania zapytań ofertowych

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obowiązujące od dnia 23 sierpnia 2017 r. nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Instytucja Zarządzająca POIR 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju) przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego poniższą interpretację treści wynikającej z punktu 14 Rozdziału 6.5.2 - Zasada konkurencyjności.

Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu punktu 14: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu". W treści nowych Wytycznych strona internetowa została zdefiniowana jako strona gwarantująca odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna Beneficjenta. Dodatkowo wskazano w przypisie do przywołanego punktu, iż od dnia 1 stycznia 2018 r., będzie to strona internetowa właściwa dla danego programu operacyjnego.

Zgodnie z uzgodnionym stanowiskiem z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO), intencją przywołanego wyżej punktu Wytycznych jest ustanowienie nowych reguł w zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 r. Do tego dnia zastosowanie mają dotychczasowe regulacje, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do dnia 22 sierpnia 2017 r.

Oznacza to, że do końca roku 2017 dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców wszczynających postępowanie według zasady konkurencyjności, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na własnych stronach internetowych oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Uprzejmie przypominamy, że taki sposób upublicznienia dotyczy TYLKO sytuacji, w której Wnioskodawca realizuje projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności (czyli tak jak dotychczas).