Powrót

Nowe opłaty i proces wyodrębniania mieszkań w TBS i SM

Procedury związane z procesem wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe zostały uproszczone, w szczególności została ograniczona liczba wymaganych przez Bank dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o ustalenie wysokości zadłużenia i umorzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych w TBS/SM oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są na podstronie „Informacje o programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego".

Od 15 maja 2013 r. obowiązują nowe, niższe stawki opłat pobieranych przez BGK w związku z obsługą procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych w TBS oraz SM. Zmianie uległy poniższe opłaty:

1. Analiza wniosku o ustalenie wysokości zadłużenia oraz umorzenia przypadającego na wyodrębniany/e na własność lokal/e mieszkalny/e oraz o wprowadzenie zmian w umowie kredytu:
- pierwszego w ramach umowy kredytu - 1000 zł - 5000 zł (dotychczas: 2000 zł - 5000 zł)
kolejnych w ramach tej samej umowy kredytu, po podpisaniu aneksu do umowy kredytu - 500 zł - 3500 zł (dotychczas: 2000 zł - 5000 zł).

Uwaga: Wniosek może dotyczyć ustalenia zadłużenia i umorzenia przypadającego na dowolną liczbę wyodrębnianych na własność lokali mieszkalnych kredytowanych w ramach jednej umowy kredytu. Opłata dotyczy analizy wniosku i nie jest zwielokrotniana, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego lokalu.

2. Aneks do umowy kredytu, zmieniający postanowienia dot. możliwości wyodrębnienia na własność kredytowanych lokali mieszkalnych: 500 zł - 3000 zł (dotychczas 1500 zł - 7000 zł - jeśli rachunek powierniczy do obsługi procesu zostanie otwarty poza BGK, 1000 zł - 5000 zł w pozostałych przypadkach).

Uwaga: Aneks ramowy zawierany jest tylko raz, a więc opłata za jego zawarcie ponoszona jest przez TBS/SM tylko raz dla danej umowy kredytu.

3. Wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego o wysokości zadłużenia i umorzenia przypadającego na lokal mieszkalny wyodrębniany na własność: 50 zł (dotychczas: 100 zł - jeśli rachunek powierniczy do obsługi procesu zostanie otwarty poza BGK, 50 zł w pozostałych przypadkach).

4. Wystawienie oświadczenia Banku o spłacie zadłużenia i części umorzenia przypadającego na lokal mieszkalny oraz o zgodzie na jego bezciężarowe wyodrębnienie na własność: 50 zł (dotychczas: 100 zł - jeśli rachunek powierniczy do obsługi procesu jest poza BGK, 50 zł w pozostałych przypadkach).

Wszystkie opłaty dotyczące wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych są wyszczególnione w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK".