Powrót

Niższa opłata za udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy

22 sierpnia 2012 r. została obniżona do 0,4% opłata za udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy.

Stawka 0,4% opłaty prowizyjnej dotyczy trzymiesięcznego okresu obowiązywania gwarancji. Zabezpieczenie oferowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy podejmują się realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej lub funduszy państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein). Instytucja wdrażająca np. PARP, JST, która podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie, wielokrotnie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, którym właśnie może być gwarancja należytego wykonania umowy, oferowana w oddziałach BGK.

Gwarancją należytego wykonania umowy można zabezpieczać:

  • Umowę o dofinansowanie projektu (konieczność zabezpieczenia środków publicznych wydatkowanych na projekty w ramach zawieranych umów, wypłata w postaci refundacji),
  • Wypłaty w przypadku, gdy dofinansowanie udzielane jest beneficjentowi w formie zaliczki, w tym zaliczki wypłacanej w transzach, w ramach umowy o dofinansowanie projektu, które są zawarte pomiędzy beneficjentem środków a Instytucją Wdrażającą.

Gwarancja należytego wykonania umowy, oferowana przez BGK w ramach rządowego programu wspierania przedsiębiorczości jest wiarygodnym produktem finansowym (zabezpieczeniem), zapewniającym skuteczną ochronę środków publicznych. Umożliwia beneficjentom: przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom, dostęp do finansowania unijnego, a także programów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein). Gwarancja przyczynia się do realizacji celów projektów, w ramach programów operacyjnych i innych środków pomocowych.

Więcej informacji: http://www.bgk.com.pl/gwarancja-nalezytego-wykonania-umowy