Powrót

Nabór wniosków o wsparcie budownictwa socjalnego

Pomiędzy 1 a 31 marca 2012 r. będzie można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.). Dla wniosków składanych w edycji wiosennej przewidziana jest w pula środków w wysokości 60 mln zł.

W ramach programu rządowego uruchomionego w 2007 r. udzielono wsparcia dla 545 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 1 mld zł.

Celem rządowego programu wsparcia obszaru budownictwa socjalnego jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń dla osób najuboższych, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego, minimalnego standardu technicznego tych zasobów, ich integracji z przestrzenią miejską oraz integracji społecznej najemców tych zasobów.

Finalnymi beneficjentami programu są:
• osoby i gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej, a więc nie są w stanie pokrywać czynszu najmu wg. stawek w komunalnych zasobach mieszkaniowych,
• osoby bezdomne.
Wsparcie ma bezzwrotny charakter w przypadku utrzymania socjalnego charakteru utworzonego zasobu przez okres 15 lat od daty zakończenia inwestycji i wynosi od 30% do 50% rzeczywistych poniesionych kosztów, w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, oraz rodzaju tworzonego zasobu.

W przypadku, gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przewyższa środki przeznaczone na ten cel, dokonywana jest ich kwalifikacja na podstawie oceny punktowej.
W 2011 r. wszystkie przedsięwzięcia, dla których zostały złożone wnioski, uzyskały finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat.

Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia należy przygotować w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1001, z późn. zm.) lub Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1432).

Prawidłowo przygotowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami powinny być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Banku Gospodarstwa Krajowego, Departamentu Usług Agencyjnych, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa lub dowolnego oddziału BGK, w terminie od 1 do 31 marca 2012 r.

Wykaz oddziałów BGK oraz szczegółowe informacje o warunkach i trybie uzyskania wsparcia dostępne są na stronie internetowej http://bgk.com.pl/program-wsparcia-budownictwa-socjalnego-ze-srodkow-funduszu-doplat