Powrót

Aktualności

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków wydłużony

Nie do końca stycznia, a do 17 marca gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Operatorem Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, wnioski można składać w Aplikacji Polski Ład.

 

Miliardy na zabytki

W trwającym naborze rząd planuje przeznaczyć łącznie 3 mld złotych na wsparcie samorządów w renowacji i odbudowie zabytków.

Samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie w trzech limitach:

  • do 150 000 złotych
  • do 500 000 złotych
  • do 3 500 000 złotych

Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc.

Czego dotyczy wsparcie?

W Rządowym Programie Odbudowy Zabytków można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:

  • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Rządowy Program Odbudowy Zabytków

.