Powrót

MSP oraz BGK z sukcesem zamknęły transakcję budowania przyspieszonej księgi popytu na akcje PKO BP

Nie podlega dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ministerstwo Skarbu Państwa („MSP") oraz Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK") zakończyły wczoraj (23 stycznia 2013 r.) proces budowania księgi popytu na łącznie 153,1 milionów akcji spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP", „Spółka"). Zakończona sukcesem transakcja obejmowała 128,1 milionów tj. wszystkie akcje posiadane przez BGK oraz 25 milionów akcji posiadanych przez MSP. Ostateczna cena w ofercie została ustalona w wysokości 34,25 zł za akcję.

Transakcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem krajowych i międzynarodowych inwestorów - w sumie ponad 150 inwestorów z 20 krajów wzięło w niej udział. Około połowę popytu na akcje zgłosili polscy inwestorzy, w tym głównie OFE i TFI, jednocześnie zainteresowanie ofertą zgłosiły największe instytucje międzynarodowe. Księga popytu została sprawnie pokryta w krótkim czasie od rozpoczęcia transakcji. Duży popyt wpłynął na decyzję o zwiększeniu oferty oraz pozwolił uzyskać wycenę z dyskontem wynoszącym 2,97% w porównaniu z ceną zamknięcia akcji PKO BP z 22 stycznia 2013 roku.

Pod względem geograficznym zainteresowani akcjami PKO BP byli głównie inwestorzy z Polski (ok. 67%), Wielkiej Brytanii (ok. 24%) oraz Stanów Zjednoczonych (ok. 6%).

Wczorajsza oferta akcji PKO BP w wysokości 5,2 miliarda zł jest największą tego typu transakcją w historii polskiego rynku kapitałowego i drugą największą transakcją tego typu w tym roku w Europie. Oferta przyciągnęła dodatkowy kapitał zagraniczny do krajowego rynku, przyczyniła się do dalszego zwiększenia płynności akcji PKO BP i umocnienia pozycji Giełdy Papierów Wartościowych jako regionalnego centrum rynków finansowych - podsumowuje transakcję Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa.

Po przeprowadzeniu transakcji MSP jest właścicielem bezpośrednio pakietu 31,37% akcji PKO BP i pozostaje największym w tej Spółce akcjonariuszem. Jednocześnie MSP nie planuje sprzedaży akcji w najbliższej przyszłości i dodatkowo zobowiązało się do niesprzedawania akcji w PKO BP ("lock-up") w ciągu 180 dni od daty transakcji.
Transakcja jest elementem realizacji strategii „Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przyjętej przez Radę Ministrów 27 marca 2012 roku.
Citi, Deutsche Bank oraz PKO BP działali wspólnie jako globalni koordynatorzy i prowadzący księgę popytu. Credit Suisse, Espirito Santo Investment Bank, Ipopema, Goldman Sachs International oraz Societe Generale pełnili rolę prowadzących księgę popytu. Doradcami prawnymi konsorcjum banków było White&Case, MSP - Allen&Overy oraz BGK - Weil.

 

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, lub zachęty do nabycia papierów wartościowych, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub w innym kraju, gdzie taka oferta lub zachęta do nabycia byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były i nie będą zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub zwolnione z wymogu rejestracji na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna, której przedmiotem byłyby papiery wartościowe, o których mowa powyżej.