Powrót

Lista rankingowa projektów w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w terminie 20 lutego 2017 r. – 7 kwietnia 2017 r. oraz są rekomendowane do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszyscy Wnioskodawcy, których projekty podlegały ocenie, zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyniku oceny projektu.

Pliki do pobrania