Powrót

Lista rankingowa dla II rundy czwartego naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiej rundy czwartego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w terminie 8 marca 2018 r. – 5 kwietnia 2018 r. oraz są rekomendowane do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszyscy Wnioskodawcy, których projekty podlegały ocenie, zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyniku oceny projektu.

Pliki do pobrania